2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Expertní systém pro rozhodování na akciových trzích s využitím sentimentu investorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Janková, Zuzana; Dostál, Petr; Lenort, Radim; Zinecker, Marek; Chramcov, Bronislav
  Předložená disertační práce zkoumá potenciál využití skóre sentimentu extrahovaného z textových dat společně s historickými daty o akciovém indexu ke zlepšení výkonnosti predikce na akciovém trhu prostřednictvím vytvořeného modelu expertního systému. Vzhledem k tomu, že velké množství textových dokumentů souvisejících s financemi, které zveřejňují jak profesionální, tak amatérští investoři, nejen na online sociálních sítích, by mohly mít dopad na vývoj akciových trhů, je zásadním úkolem analyzovat finanční texty zveřejněné různými uživateli a zejména z nich extrahovat sentiment. V této práci je sentiment investorů získán z online finančních zpráv a příspěvků zveřejněných na finanční sociální platformě StockTwits. Skóre sentimentu je stanoveno pomocí hybridního přístupu kombinující modely strojového učení s učitelem a neuronových sítí, přičemž ke klasifikaci polarity sentimentu je využito vícero lexikonů pozitivních a negativních slov. Je analyzován vliv skóre sentimentu na akciový trh prostřednictvím kauzality, kointegrace a koherence. V disertační práci je navržen model expertního systému založený na metodách fuzzy logiky. Fuzzy logika poskytuje pozoruhodné vlastnosti při práci s vágními, nepřesnými či nejasnými údaji a je schopna se lépe vypořádat s chaotickým prostředím na akciových trzích. V nedávných vědeckých studiích na popularitě získává vyšší úroveň fuzzy logiky, která je označována jako type-2 fuzzy logika. Oproti klasické type-1 fuzzy logice, je tento vyšší typ schopen mezi zdvojené funkce členství integrovat určitou úroveň nejistoty. Tento typ expertního systému je ovšem v předmětné problematice predikce akciového trhu s využitím extrahovaného sentimentu investorů značně opomíjen. Z toho důvodu je v disertační práci zkoumán potenciál využít a výkonnost type-2 fuzzy logiky. Konkrétně je vytvořeno několik type-2 fuzzy modelů, které jsou trénovány na historických datech akciového indexu a skóre sentimentu investorů za období 2018-2020. Vytvořené modely jsou posouzeny k měření výkonu predikce bez sentimentu i s integrací sentimentu investorů. Následně je na základě vytvořeného expertního modelu stanovena investiční strategie a sledována jeho ziskovost. Výkonnost predikce fuzzy modelů je komparována s výkonností několika srovnávacích modelů, včetně SVM, k-NN, naivního Bayes a dalších. Z experimentů vyplynulo, že modely fuzzy logiky jsou schopny vhodným nastavením funkcí členství a nejistoty v nich obsažených vylepšit predikci a jsou schopny konkurovat klasickým modelům predikce, které jsou standardně využívané ve výzkumných studiích. Vytvořený model by měl také sloužit jako nástroj pro podporu investičního rozhodování individuálním investorům.
 • Item
  Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Procházková, Kateřina; Škapa, Stanislav; Paseková, Marie; Bartoš, Vojtěch; Suchánek, Petr
  Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení a odměňování této vybrané skupiny pracovníků. Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky je nutné se zaměřit také na výkonnost podniku, která je sledována prostřednictvím ukazatele EBITDA. Tento ukazatel je následně hlavním pilířem pro odměňování manažerů. Metodika je tvořena ještě dalšími dvěma pilíři. Prvním je makroekonomický ukazatel hrubého domácího produktu, druhým je kvalitativní faktor etického aspektu práce manažera. Cílem práce je vytvořit metodiku odměňování, která bude využitelná pro české prostředí, bude spojovat odměnu manažera s jeho výkonností a výkonností podniku a mohla by vést ke snížení nákladů zastoupení. Pro její tvorbu bylo klíčové získání primárních dat prostřednictvím dotazníkových šetření a pilotních studií, které byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami. Výsledná metodika je aplikována na konkrétní podnik v rámci verifikace navržené metodiky.
 • Item
  Uplatnění koncepce leadershipu v oblasti řízení lidských zdrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mazánek, Lukáš; Konečná, Zdeňka; Cagáňová, Dagmar; Korytárová, Jana; Novaková, Renáta
  Dizertační práce je zaměřena na specifikaci širšího teoretického rámce uplatnění koncepce leadershipu v rámci řízení lidských zdrojů a na empirickou identifikaci a popis přístupů, které umožňují personálním pracovníkům rozpoznávat a rozvíjet žádoucí osobnostní charakteristiky úspěšného leadera. Ve zkoumané oblasti bylo realizováno pilotní šetření na vzorku 22 personálních pracovníků. Následný primární výzkum byl realizován kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu. Kvalitativní šetření proběhlo mezi 75 leadery, kvantitativní šetření proběhlo na vzorku 75 leaderů a 128 následovníků, ze středně velkých průmyslových podniků na území JMK, v období 3-6/2018 prostřednictvím modifikovaného dotazníku GLOBE. Kvalitativní data byla zpracována obsahovou analýzou. Zpracování kvantitativních dat prostřednictvím faktorové analýzy umožnilo identifikovat faktory, jejichž složky podporují úspěšné/neúspěšné působení leadera v podniku. Prostřednictvím testování statistických hypotéz byla ověřena závislost vnímaného chování leadera na spokojenosti jeho následovníků. Hlavním vědeckým cílem je návrh modelu rozvoje leaderů v průmyslových podnicích pomocí nástrojů využívaných v rámci konceptu ŘLZ. Pro naplnění cíle byla provedena identifikace žádoucího konceptu leadershipu v průmyslových podnicích etablovaných v České republice. Na základě analyzovaných skutečností byly identifikovány významné složky osobnosti leadera a žádoucí styly vedení středně velkých průmyslových podniků. Nejvíce žádoucí je týmově orientovaný styl vedení, formální styl a charismatický styl vedení. Chování, u kterého byl potvrzen pozitivní vliv na meziroční spokojenost podřízených je stimulující, týmově orientované, leader je efektivní vyjednavač, dynamický, perfekcionista, nadšenec, integrující, koordinátor a v určité míře také byrokratický. Následovníci zmiňují, že jejich leader by měl být důvěryhodný, spravedlivý, týmově orientovaný, diplomatický a kooperativní. Oproti současné situaci by následovníci především uvítali, pokud by chování leaderů bylo více zaměřené na utváření týmu. Seskupení statisticky významných složek osobnosti leadera umožnilo vytvořit jednotlivé kompetenční oblasti, jejichž popisem byl definován osobnostní profil úspěšného leadera středně velkého průmyslového podniku. Současně byly identifikovány metody v rámci řízení lidských zdrojů, jejichž působením je možno adekvátně ovlivňovat a rozvíjet definované kompetenční oblasti. Přínos dizertační práce spočívá zejména v identifikaci jednotlivých složek kompetencí, které je možno rozvíjet prostřednictvím nástrojů řízení lidských zdrojů a tím rozvíjet osobnost a styl vedení leadera středně velkého průmyslového podniku. Přínos navrženého modelu je také možno spatřovat v ohledu na jeho využití v rámci identifikace, zda je osobnostní profil leadera v souladu s očekáváním jeho podřízených a v souladu se stylem vedení, který je v prostředí středně velkých průmyslových podniků identifikován jako vhodný.