9th Annual on Architecture and Urbanism Conference

Tento sborník obsahuje 11 recenzovaných konferenčních příspěvků 9. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 4. listopadu 2020 na Fakultě architektury VUT v Brně. Mezinárodní setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovází virtuální výstava konferenčních posterů, dostupná na webových stránkách konference www.fa.vutbr. cz/konference/phd2020/. Doktorandi ve dvou oborech architektura a urbanismus a v jednom z 5 tematických okruhů prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 9. ročník navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013, 2016 a 2019 na FA VUT v Brně Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost recenzentům za jejich pečlivou práci v double–blind peer review. Především oceňujeme jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné a publikační činnosti doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku. Uspořádání akce bylo podpořeno projektem PVV1–Konference DSP 2020

Název: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020
Podnázev: Contemporary Research Despite the Crisis
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Editoři: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D.
Jazyková korektura: Mgr. Dana Kutálová,
Zpracovala: Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Tel.: 541 146 603
Místo a rok vydání: Brno, 2020
Tisk: LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

© Fakulta architektury VUT v Brně 2020
ISBN: 978-80-214-5903-8
https://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2020/

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  The Origin and Evolution of the Chamber of Architects and the Current Potential for the Generation of Emerging Architects
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04) Helešic, David
  Spolu se změnou politického režimu nastala po sametové revoluci i změna organizace výkonu povolání architekta/architektky. Konec Svazu československých architektů a začátek demokraticky zřízené stavovské organizace – komory architektů – s sebou přinesly neopakovatelnou příležitost pro redefinování fungování profese architekta/architektky. Ideály tehdejší generace architektů/architektek, ať už nastupujících, nebo již praktikujících, byly částečně přeneseny do podoby této organizace. Jak se jejich ideály proměnily s odstupem více než 30 let od 1. valné hromady, jak se proměnila samotná organizace a jaká jsou podobenství současné nastupující generace volající po změně ve fungování, to jsou cíle tohoto článku.
 • Item
  Involvement of Information Technology in the Presentation of Historical Architectural Monument
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04) Štěpánková, Lenka
  Při obnově architektonických památek nedochovaných v původní podobě stojí autoři projektu rekonstrukce vždy před dilematem, zda usilovat o původní vzhled památky pomocí výroby replik, nebo se omezit na rekonstrukci autentických prvků. Současné prezentační techniky zahrnující 3D modelování, virtuální realitu a rozšířenou neboli augmentovanou realitu nabízí nové možnosti, jak oba uvedené přístupy sladit. Památku je tak možné ponechat v reálně dochované podobě a zároveň představit její originální vzhled. Příklad zámečku na brněnském výstavišti ukazuje, že tento přístup může být zvlášť vhodný v situaci, kdy má být předmětem obnovy památka, která nebyla v zamýšlené podobě zcela dokončena. Digitální technologie je možné využít nejen pro finální prezentaci, ale také při modelování alternativních řešení ve fázi odborné diskuze předcházející samotné rekonstrukci. Přínosem tohoto postupu je i možnost zapojení mezinárodní vědecké komunity bez nutnosti osobního setkávání.
 • Item
  The Current Model of Habitable Landscape – Suburban Landscape Under the Pressure of Urbanization Trends
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04) Chmelová, Adéla
  Vědecký výzkum tohoto tématu vychází z analýzy a terénního průzkumu rozhraní souvislé zástavby a volné krajiny. V této příměstské krajině se soustřeďuje na obytnost ve vztahu k cestní síti. Krajina, tradičně chápána jako obytná, byla založena na vztahu mezi zemědělcem a jím obhospodařované půdy. Tato kulturní krajina, na níž se často váže náš obraz krajiny obytné, byla historicky protkána řadou cest a stezek doprovázených místy zastavení. Příspěvek si jako případovou studii vybírá významné poutní cesty v příměstské krajině Prahy a snaží se vysledovat, jak v současnosti přispívají / nepřispívají k účinku obytnosti. Vybrány jsou z důvodu jejich výrazných proměn – jak v rovině kompoziční a funkční (které se text věnuje), tak v rovině významové. Nastala proměna z kontinuální poutní cesty na dnešní fragmenty bez možnosti zastavení. To má také vliv na kulturní krajinu a její obytnost. Text je součástí výzkumu, který se soustředí na obytnost krajiny v detailu její cestní sítě.
 • Item
  Temporary Use of Unused Objects – Electronic Database of Projects
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04) Joja, Marie
  Příspěvek se zaměřuje na hodnocení procesu tvorby webové databáze a závěrů plynoucích z analýz jednotlivých případových studií. Databáze byla vytvořena v rámci řešení specifického juniorského výzkumu 2020 (FA-J-20-6365). Cílem databáze je zmapovat úspěšné realizace dočasného využití opuštěných objektů v rámci ČR a Evropy. Jako počáteční vstup sloužilo 40 projektů z různých zemí Evropy. Klíčem ke srovnání projektů jsou jednotlivé faktory umístěné na kartě daného projektu s možností využití filtrů k výběru projektů podle vybraných kritérií. Tato kritéria stručně definují mj. lokalitu, období vzniku, případnou památkovou ochranu, vlastnické poměry, současný stav, principy dočasného využití, architektonicko-urbanistické řešení a možné varianty budoucího provozu. Ke kartě náleží také odkazy na relevantní informace a obrazová dokumentace. Podstatnou složkou databáze je možnost její průběžné aktualizace, přidávání a editace karet projektů. V neposlední řadě má databáze sloužit jako manuál pro potenciální budoucí iniciátory dočasných využití a majitele opuštěných objektů.
 • Item
  A Premature but Significant Birth: The Beginning of Korean Pavilion at the Venice Biennale and its Aftermath
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04) Lee, Hyunah
  Korean Pavilion is the last national pavilion at Giardini della Biennale in Venice, completed in 1995. This paper explores the unknown history of the pavilion that appeared in the ‘year of art’ of South Korea and the centennial anniversary of the Venice Biennale under the legitimated idealistic name of “Korean” Pavilion. It investigates the politics of the pavilion’s beginning and argues its significance as a premature, but earliest platform of Korean architecture. Also, it observes developing discourse on architecture exhibition and its archive in contemporary Korean architecture reflected in the Korean Pavilion in the last decade. As a result, this paper discusses the pavilion’s ironic contrast, oscillating between its start made in the politics of the national pavilion at the Venice Biennale, and its transformation into being the oldest and most representative architectural platform for Korean architecture.