2014/2-3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Rozhodování znalce při oceňování nemovitých věcí
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12) Krejza, Zdeněk
  Tento článek pojednává o informačních zdrojích, které jsou nedílnou součástí podkladů pro rozhodování při ocenění nemovitosti. Na množství informací a znalostech závisí riziko chybného rozhodnutí znalce. Tato závislost byla vyjádřena graficky v Grafu závislosti rizika na znalostech a informacích. Při práci s informacemi se musí znalec neustále rozhodovat, přičemž manažerský způsob rozhodování do značné míry závisí na typu informací a na způsobu zpracování. Dále článek pojednává o rozhodování, které je nedílnou součástí práce znalce při oceňování nemovitostí. Jedná se o kombinaci intuitivního a formalizovaného rozhodování. Rozhodovací model rozdělený do pěti fází spolu s obvyklým způsobem zpracování znaleckého posudku, který lze komplexně popsat v sedmi etapách společně napomáhají k minimalizaci problémů a rizik při rozhodování znalce. Společně garantují správnost a minimalizují možnost zpochybnění výsledku znaleckého úkolu a nejinak je tomu i při oceňování nemovitostí. V závěru tento článek pojednává o třech úrovních rozhodování znalce při oceňování nemovitostí. Každá rozhodovací úroveň má svůj specifický účel. Jedná se o minimalizaci zpochybnění znaleckého posudku, určení správného druhu ceny a zabezpečení správného (obvyklého) postupu zpracování znaleckého posudku. Dále tento článek pojednává o problémech při zpracování znaleckého posudku a o základních pravidlech standardizovaného postupu rozhodování znalce při oceňování nemovitostí, které by měly do značné míry tyto problémy eliminovat. Rozhodování znalce při oceňování nemovitostí bylo zachyceno v rozhodovacím stromu, jehož ukázka je součástí toho článku.
 • Item
  Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov pri posudzovaní dopravných nehôd
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12) Vertaľ, Peter; Vémola, Aleš; Semela, Marek
  Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu dopravnej nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je dnešným trendom v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním na bezpečnosť chodcov. Cieľom výrobcov je zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť systému a jednotlivých senzorov, ktoré sa podieľajú na vyhodnocovaní potenciálnej kritickej situácie. Článok je zameraný na vyhodnotenie vplyvu aktívnych bezpečnostných systémov vozidiel na súdnoznalecké vyjadrenie. Štúdia je zameraná na aktiváciu systému od spoločnosti Volvo pri navodení reálnych dopravných situácií na základe dopravných nehôd, ktoré sa odohrali v mestskej premávke do rýchlosti 60 km/h.
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování nemovitých věcí od 1. 10. 2014
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12) Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 199/2013 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Item
  Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12) Semmler, Petr; Vémola, Aleš
  Článek je odborně zaměřen na problematiku přepravy cestujících ve vozidlech veřejné hromadné dopravy – trolejbusu. Konkrétně popisuje metodiku použitou pro zjištění hodnot zpomalení trolejbusu (obr. 1, 2, tab. 1, 2), a s tím souvisejících sekundárních informací o průběhu zpomalení. Nashromážděná data byla analyzována a výsledkem bylo stanovení intervalu hodnot zpomalení (obr. 4, 5), ve kterých stojící cestující zachová/ztratí stabilitu, případně dojde k samotnému pádu cestujícího. Vyhodnocení bylo provedeno pro věkové rozmezí 25 až 40 let, u žen i mužů.
 • Item
  Komparácia právnej úpravy hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom v rámci občianskeho súdneho konania v Slovenskej republike a v Českej republike
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12) Strapáč, Peter
  Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom a predloženého účastníkmi konania ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania, pričom v článku autor komparuje právnu úpravu obsiahnutú v ustanovení § 127 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) platného a účinného na území Slovenskej republiky a v ustanovení §§ 127 a 127a OSŘ platného a účinného na území Českej republiky. V článku sa autor zaoberá novelou uskutočnenou v Českej republike, ktorou došlo k vloženiu ustanovenia § 127a do O SŘ, ktoré autor bližšie špecifikuje a rozoberá. Článok ponúka pohľad na možné úvahy de lege ferenda v rámci hodnotenia znaleckého posudku najmä v Slovenskej republike, pričom znalecký posudok vypracovaný stranami v konaní sa v rámci OSP platného v Slovenskej republike vyhodnocuje len ako dôkaz listinou, čo je diametrálne odlišný postoj oproti právnej úpravy v Českej republike, ktorá by v tomto smere mala pôsobiť pre slovenskú právu úpravu inšpiratívne. Článok sa komplexne zaoberá hodnotením znaleckých posudkov v Českej a Slovenskej republike, pričom článok je obohatený aj rozhodovacou praxou najvyšších súdov v oboch krajinách.