2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Bačíková, Alžběta; Cenek, Filip; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA; Pospiszyl, Tomáš
  Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k sebereflexivním formám. Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v autorských videích.
 • Item
  Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Vatulíková, Andrea; Chamonikolasová, Kaliopi; Daněk, Josef; Havlík, Vladimír
  S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. Zabývám se proto jejich společným základem, který nazývám bodem nula a který mi umožňuje zkoumat výrazové prostředky lidského těla a časo-prostorovou dimenzi živé akce. Bod nula je lokalizován v pánevní oblasti těla a představuje centrum stability, rovnováhy a životní energie. V práci se pak zaměřuji na analýzu fyzických tréningů, které s tímto bodem v rámci divadla, tance a performance art pracují. Základním výstupem této práce je potom analýza těla a tělesnosti jako kulturně kódovaného konstruktu a popis praktické části dizertace zaměřený na realizaci sympozia bod nula
 • Item
  Model
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Hládeková, Katarína; Fajnor, Richard; Mazanec, Martin; Zahoranský, Dušan
  Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením kontextualizácie termínu model ako interpretačného nástroja pre niektoré diela českého a slovenského postkonceptuálneho umenia. Na základe vysledkov historického exkurzu do dejín maliarstva, sochárstva a architektúry, práca navrhuje novú typológiu modelu, ktorú exemplifikuje na vybranych dielach českého a slovenského postkonceptuálneho umenia prvych dvoch dekád 21. storočia. Historická časť dospieva k nasledujúcim záverom: model v umení je emancipovanou formou pochádzajúcou z rôznych odbornych i laickych diskurzov; emancipovany model má metaforickú vrstvu, a preto odráža široké dejinné, kultúrne a spoločenské súvislosti. Predkladané kategórie zahŕňajú: lineárny model, fyzicky model, kognitívny model a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačnych metafor (grafov, diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presytenosť a zložité siete. Fyzicky model je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje emancipovany model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium vystavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckym manifestom alebo architektonickym zásahom. Inym druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti. Simultánne s teoreticko-historickym vyskumom prebiehal i vyskum umením. Ten sa stal vychodiskovym pre koncipovanie jednotlivych kategórií a typológií modelu. Každá z navrhnutych kategórií preto obsahuje tzv. autorskú poznámku, reflektujúcu praktickú časť dizertačnej práce.
 • Item
  Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kořínková, Jana; Chamonikolasová, Kaliopi; Bartlová, Milena; Hrůša, Petr
  Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce 1945 do architektury vrátilo výtvarné umění a jaká koncepční řešení byla uplatněna v případě brněnských sídlišť? – jsou zodpovězeny ve dvou navazujících oddílech. Prvním je výzkum institucionálního pozadí pro uplatňování výtvarného umění v architektuře s přihlédnutím k dění v městě Brně (1945–1993), závěrečná část je věnována třem případovým studiím, které ilustrují lokální vývoj v období socialistického realismu, tvůrčího uvolnění 60. let a politické normalizace. Cílem práce je poukázat na komplexnost zkoumaného tématu a vyvrátit populárně tradované přesvědčení, že začlenění výtvarného umění do architektury bylo v období socialismu motivováno výhradně komunistickou propagandou, a ukázat, že pokus o vytvoření syntézy umění a architektury byl podložen jak předválečnými teoretickými úvahami o výchovné funkci umění a jeho působení na člověka, tak potřebou zlepšit ekonomickou situaci výtvarníků po skončení druhé světové války.
 • Item
  Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Peško Banzetová, Michaela; Rais, Karel; Horáček, Radek; Svoboda, František
  Obchod se současným uměním v České republice býval vnímán jako oblast přístupná nemnoha zasvěceným. O tomto odvětví u nás dosud neexistovala adekvátní literatura, marketingové strategie užívané v rámci něj byly, nejen z vnějšího pohledu, dosti nejasné. Práce ukazuje, že se nejedná o tajnou sféru. Naopak jde o část trhu, která má ten efekt, že čím více se o ní veřejně hovoří, tím lepší je dopad na celou společnost. Autorka představuje stávající situaci v daném odvětví, její historické souvislosti, a otevřeně popisuje marketingové strategie galeristů dlouhodobě pracujících se současnými umělci. Zároveň na případových studiích ze zahraničí ukazuje možné další cesty, jak současné umění, skrze specifické nástroje marketingu, společnosti přiblížit.