Model

Abstract
Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením kontextualizácie termínu model ako interpretačného nástroja pre niektoré diela českého a slovenského postkonceptuálneho umenia. Na základe vysledkov historického exkurzu do dejín maliarstva, sochárstva a architektúry, práca navrhuje novú typológiu modelu, ktorú exemplifikuje na vybranych dielach českého a slovenského postkonceptuálneho umenia prvych dvoch dekád 21. storočia. Historická časť dospieva k nasledujúcim záverom: model v umení je emancipovanou formou pochádzajúcou z rôznych odbornych i laickych diskurzov; emancipovany model má metaforickú vrstvu, a preto odráža široké dejinné, kultúrne a spoločenské súvislosti. Predkladané kategórie zahŕňajú: lineárny model, fyzicky model, kognitívny model a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačnych metafor (grafov, diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presytenosť a zložité siete. Fyzicky model je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje emancipovany model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium vystavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckym manifestom alebo architektonickym zásahom. Inym druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti. Simultánne s teoreticko-historickym vyskumom prebiehal i vyskum umením. Ten sa stal vychodiskovym pre koncipovanie jednotlivych kategórií a typológií modelu. Každá z navrhnutych kategórií preto obsahuje tzv. autorskú poznámku, reflektujúcu praktickú časť dizertačnej práce.
The dissertation thesis studies the extension of the context of the term model as a means of interpretation for Czech and Slovak post-conceptual works of art. Based on result of a historical excursion into the history of painting, sculpture and architecture, the thesis offers a new typology of a model which is exemplified on particular work of art of Czech and Slovak post-conceptual era in the first two decades of the 21st century. The historical part of the thesis concludes the following: model in the art is an emancipated form originating from different academic as well as layman discourse; emancipated model has a methaphorical layer and thus it reflects wide historical, cultural and social relations. The categories proposed include: a linear model, a physical model, a cognitive model and an immersive model. The linear model encompases the sketch themes and so-called visualization metaphors (graphs, charts, schemes, etc) and originates as a reaction to information saturation and complicated networks. The physical model is a form to architecture and hobby modelling, it is characterised by a simple, „sketchy“ structure reacting to social themes and individual and collective memory. The cognitive model points to the cognitive turn of the society, it evaluates the materialisation of mental space and explains the emancipated model as an open category. Finally, the immersive model interprets the medium of exhibition as a model form which is articulated by and artisitic manifesto or an architectural interference. Another form of immersion that is being discussed in the chapter about immersive models, is a photographic or 3 D computer illusion as a reaction to society‘s virtualisation. Simultaneously to theoretical-historical research, an artistic research was taking place which became the basis for the creation of different categories and typologies of model. Each proposed category thus includes a so-called author‘s note reflecting the practical part of the dissertation thesis.
Description
Citation
HLÁDEKOVÁ, K. Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Výtvarná umění a umělecký provoz
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) doc. Mgr.A. Dušan Zahoranský (člen) doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (člen) PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO