Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu

Abstract
Obchod se současným uměním v České republice býval vnímán jako oblast přístupná nemnoha zasvěceným. O tomto odvětví u nás dosud neexistovala adekvátní literatura, marketingové strategie užívané v rámci něj byly, nejen z vnějšího pohledu, dosti nejasné. Práce ukazuje, že se nejedná o tajnou sféru. Naopak jde o část trhu, která má ten efekt, že čím více se o ní veřejně hovoří, tím lepší je dopad na celou společnost. Autorka představuje stávající situaci v daném odvětví, její historické souvislosti, a otevřeně popisuje marketingové strategie galeristů dlouhodobě pracujících se současnými umělci. Zároveň na případových studiích ze zahraničí ukazuje možné další cesty, jak současné umění, skrze specifické nástroje marketingu, společnosti přiblížit.
Contemporary art trade in the Czech Republic has been regarded as a private area accessible only to a few insiders. So far no adequate literature about this field has existed, the marketing strategies used within it were, not only from the outside perspective, quite unclear. This work shows that it is not a secret sphere. On the contrary, it is a part of the market, which has the effect that the more you talk about it openly, the better impact it has on the whole society. The author presents the current situation in this field, its historical context, and openly discusses the long-term marketing strategies of gallerists who work with contemporary artists. On the basis of case studies from abroad she also shows other possible ways how to bring society closer to contemporary art by means of some specific marketing tools.
Description
Citation
PEŠKO BANZETOVÁ, M. Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná umění a umělecký provoz
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (člen) doc. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-10-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO