Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu

Abstract
S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. Zabývám se proto jejich společným základem, který nazývám bodem nula a který mi umožňuje zkoumat výrazové prostředky lidského těla a časo-prostorovou dimenzi živé akce. Bod nula je lokalizován v pánevní oblasti těla a představuje centrum stability, rovnováhy a životní energie. V práci se pak zaměřuji na analýzu fyzických tréningů, které s tímto bodem v rámci divadla, tance a performance art pracují. Základním výstupem této práce je potom analýza těla a tělesnosti jako kulturně kódovaného konstruktu a popis praktické části dizertace zaměřený na realizaci sympozia bod nula
While taking into account the field of study of performing arts, I assume that the category called „performing arts“ underwent many reforms in the 20th century, making it almost impossible to set clear boundaries between theatre, dance and performance art. Therefore I deal with their common ground that I call the zero point and that allows me to explore means of expression of human body and also time – space dimension of live action. The zero point is located in the pelvic region of the body and it is the center of stability, balance and life enegry. In my dissertation I focus on the analysis of physical trainings that work with the zero point in theater, dance and performance arts. Primary output of this work is then analysis of physicality as culturally encoded construct and the practical part of disseration is focused on the realisation of the point zero symposium.
Description
Citation
VATULÍKOVÁ, A. Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) doc. Mgr.art. Martin Piaček, ArtD. (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Josef Daněk (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO