Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03-19
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper is to identify the root causes of not executing selected post project phases. The empirical research was performed as qualitative research employing the observation and inquiry methods in the form of a controlled semi-structured interview. The research was realised in the Czech Republic in 2017 and 2018. The key performances for ensuring a functional, effective and systematic post project process are based on the principles of knowledge management. The identified causes were used as inputs for the proposed measures with the aim to make the post project process more effective. The main contribution of the paper is the overview of techniques that may be recommended for post project analysis. These techniques are demonstrated in detail on particular examples of the analysis of the most common reasons for failure to implement post project phases. The described examples demonstrate the procedure to be followed in order to identify the root cause of the analysed phenomenon. At the same time, the paper also describes proposals of recommended measures that should minimize the root causes resulting in negative outcomes. The paper explicitly emphasizes and shows the connection between knowledge management and post project phase effectiveness.
Příspěvek je zaměřen na analýzu kořenových příčin neprovádění poprojektových fází. Výzkum navazuje na dříve identifikovaných 21 důvodů neprovádění poprojektových fází. Hlavním cílem je identifikovat kořenové příčiny neprovádění vybraných poprojektových fází. Empirický výzkum byl realizován jako kvalitativní výzkum s využitím metody pozorování a dotazování v podobě techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum byl realizován v České republice v letech 2017 a 2018. Klíčové ukazatele zajištění funkčního, efektivního a systematického procesu poprojektových fází vychází z principů řízení znalostí. Identifikované příčiny byly použity jako vstupy pro navrhovaná opatření s cílem zefektivnit proces realizace poprojektových fází. Hlavním přínosem článku je přehled technik, které mohou být doporučeny pro analýzu poprojektových fází. Tyto techniky jsou podrobně demonstrovány na konkrétních příkladech nejčastějších důvodů neprovedení fází projektu. Popsané příklady prezentují postup, který je třeba, pro identifikaci kořenových příčin zkoumaného jevu, dodržet. Příspěvek dále popisuje opatření, formou návrhů a doporučení, která by měla minimalizovat příčiny, vedoucí k negativním výsledkům. Příspěvek explicitně zdůrazňuje a ukazuje na souvislost mezi znalostním management a efektivitou poprojektových fází.
Description
Citation
Sustainability. 2019, vol. 11, issue 6, p. 1-15.
http://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1667
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO