2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 63
 • Item
  Žít navzdory…
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Sokolov, Maksym; Štěpán, Marek; Brychta, František
  V průběhu historie existence a rozvoje civilizace se člověk vždy pohyboval a měnil místo a taky podmínky života. Tyto procesy jsou charakterizovány termínem – „migrace člověka”. Existuje řada faktorů, které ovlivňují migraci a určují její typy. Patří sem: ekonomické a sociální situace, vzdělávání, rodinné vazby, konflikty a války, přírodní podmínky, pronásledování z různých důvodů atd. V posledních letech se Evropa a svět stále více potýkají s migračními krizemi způsobenými válkami nebo pandemií. Podle vědců, změna klimatu, globální oteplování a snižování počtu zdrojů potřebných pro život nevyhnutelně způsobí migrační vlny v budoucnu. Zkušenost ukazuje, že společnost často není připravena na náhlé situace a nemají dostatečnou sadu rychlých rozhodnutí. To znovu vytváří situaci, kdy velká skupina lidí, kteří jsou nuceni opustit nebo ztratili místo svého trvalého bydliště, dostávají se na nové místa s nízkými nebo kritickými životními podmínkami. V procesu zkoumání tématu a problematiky dočasného bydlení se objevil další problém, kterému čelí nejen lidé, kteří změnili svůj život a přestěhovali se na nové místo. Často, z toho či onoho důvodu čito válka nebo přírodní katastrofy, vzniká situace, v jejímž důsledku je bydlení určité skupiny lidí zničeno nebo neobyvatelné a vyžaduje opravu a obnovu. V tomto případě mají lidé svůj pozemek zajištěný potřebnými komunikacemi, ale poškozený dům je nutí hledat možnosti bydlení jinde, ať už se jedná o bydlení v neznačených prostorech na svém území v nevhodných podmínkách, takovými prostory se stávají garáže, sklepy nebo skladové budovy. Výsledkem práce je projekt dočasného modulárního bydlení řešeného na základě analýzy světových profesionálních a intuitivních, lidových, zkušeností ze stavby “dočasného bydlení”. Které splní požadavky rychlé výstavby, úsporností, modularity a recyklace. Může být použité v různých životních situacích v případě potřeby poskytnuti dočasného úkrytu a taký nabízí hodné životní podmínky pro moderního člověka.
 • Item
  Architektura inscenace a instalace časoprostoru. Případové studie Robert Willson a James Turrell
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kučerová, Kristýna; Mitášová, Monika; Chovanec, Samuel
  Práce se zabývá podrobnou analýzou a komparací dvou děl divadelního režiséra Roberta Wilsona a vizuálního umělce Jamese Turrella - inscenací Dorian (2022) a sérií architektonických instalačně-inscenačních prostor Skyspace (od 1980). Experimentální režisér Robert Wilson (1941, USA) a experimentující vizuální umělec James Turrell (1943, USA) se ve své tvorbě zabývají také otázkou reflexe a introspekce lidského vnímání uměleckého díla: inscenačního prostoru v divadle a inscenovaného prostoru ve vizuálním umění a architektuře. Oba dva tito umělci jsou fascinováni světlem, s nímž pracují jako s prostorotvorným prostředkem a instrumentem vnímání času. Kombinací intenzit, barevností světla, stínu, tmy, jejich proměnami a vzájemným rámováním vytváří jedinečné vizuálně-prostorová aranžmá. Přesně komponované, stylizované a kontrolované inscenační prostředí diváky vede k prožívání prostoru a času a k jejich reflexi zcela netradičním způsobem: u Wilsona změnou vnímání díky přesné rytmizaci a vysoké jevištní stylizaci pohybu a stasis a u Turrella díky speciálně vypočteným, konstruovaným a osvětlovaným instalačně-inscenačním prostředím. Právě změna, introspekce a reflexe vnímání těchto jevů je společným faktorem, hlavní misí obou umělců. Snaží se diváky uvést do reflexivního a možná také kontemplativního, téměř meditativního stavu, kdy sami prožijí a uvědomí si, jakým způsobem, a zda vůbec, vnímají jedním, několika anebo všemi svými smysly. Diplomní práce prostřednictvím prožitku, popisu ale také analytických a komparačních diagramů zkoumá, v čem tedy spočívají společné a individuální vlastnosti konkrétních děl navozujících reflexi inscenovaných smyslových prožitků a vjemů, jak jednotlivé prožívané i exaktně měřitelné jevy a elementy na diváky mohou působit, zda jeden převažuje nad druhým a do jaké míry, nebo v jaké jsou v souhře. Jakým časům a prostorům dávají vznikat a co je anebo není na nich inscenačního a architektonického?
 • Item
  Básnicky bydlí člověk
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Poulíčková, Radka; Koleček, Ivan; Pavlun, Martin
  Projekt představuje architektonické a krajinářské řešení území jihlavského předměstí, které se nachází na pomezí města a krajiny. Práce zahrnuje nejenom přístup k samotné bytové výstavbě v oblasti řešeného území, ale také představu proměny způsobu trávení volného času v okolí Staré plovárny. Teoretická část přináší osobní pohled na samotný proces bydlení a v neposlední řadě se věnuje vztahu bydlení a přírody.
 • Item
  Tanec v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bala, Filip; Galeová, Nicol; Maršíková, Hana
  „Ideální současné taneční divadlo“ je výzkumnou otázkou předdiplomové práce, která je zpracována v knižní podobě. Diplomová práce „EUFONIE | POHYB | PROSTOR“, se zabývá prototypem, jenž zároveň reaguje na urbanistickou strukturu města Brna. Z problematiky konkrétního řešení následně vyplynuly další otázky, nejen kvůli komplexnosti zadané lokality, ale také díky nové vizi fungování divadelního světa skrze využití autonomních technologií.
 • Item
  Tanec v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Papcun, Peter; Galeová, Nicol; Všetečková, Alena
  Současné taneční divadlo čelí problémům nedostatečné infrastruktury a nevhodných prostor pro svá představení. Klasické divadelní budovy a jiné transformované prostory často nevyhovují specifickým potřebám tanečního umění. Nedostatek nových, speciálně navržených prostor v České republice vede k migraci tanečníků do zahraničí případně do Prahy. V této práci jsem se věnoval analýze současné problematiky tanečního divadla a zároveň jsem se zaměřil na analýzu řešené parcely. Na základě těchto analýz jsem vypracoval návrh nového divadla, který reflektuje zjištěné problémy, nabízí řešení a vybočuje ze standardních představ o divadle. Cílem mého návrhu je vytvořit prostředí, které bude v souladu s požadavky a potřebami tanečního divadla v současnosti. Při navrhování divadla jsem zohlednil estetické, funkční a technické aspekty s cílem vytvořit prostor, který umožní prezentaci tanečních představení v nejlepší možné formě. Výsledkem je komplexní návrh divadla, který je založen na důkladné analýze a zároveň přináší inovativní řešení pro taneční divadlo v současnosti. Stavba má být zakomponována do měřítka města Brna a stát se nedílnou součástí jeho života.