2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 73
 • Item
  Městské lázně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Škůrek, Josef; Ruller, Ivan; Šamalík, Zdeněk
  Řešené území se nachází v části Starého Brna mezi hotelem Voroněž a řekou Svratkou. Území protíná železniční vlečka výstaviště, která výrazně ovlivňuje půdorysnou koncepci mého návrhu na jihozápadní straně. Hmota lázní reaguje na uliční čáry Rybářské a Poříčí a formálně zakončuje frontu bloků v těchto ulicích.
 • Item
  Bronx - změna adresy (přestavba káznice)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vávra, Martin; Havliš, Karel; Josífek, Jaroslav
  Diplomová práce je architektonicko-urbanistickou studií nového využití staré káznice a nejbližšího okolí jako potenciálního centra sociálně vyloučené lokality tzv. „brněnského Bronxu“ , a to vzhledem ke své poloze, urbanistické konfiguraci nebo přítomnému geniu loci. Práce volně navazuje na předdiplomní projekt, který se teoreticky zabýval problémy lokality a udal základní směr diplomové práci. Cílem je vytvořit polyfunkční komplex budov se zvláštním zřetelem na alternativní kulturu a alternativní formy bydlení, který není určen jen pro sociálně vyloučené komunity, ale celkově ozdravuje, zatraktivňuje a zhodnocuje lokalitu s adresou negativně vnímané městské čtvrti.
 • Item
  Enviromentální vědeckotechnický park v Zábřehu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kratochvílová, Šárka; Zemánková, Helena; Macek, Karel
  Diplomová práce rozvíjí záměr vybudovat v Zábřehu ekologický projekt založený na využití obnovitelných zdrojů energie a recyklaci surovin. Studie se zabývá možným rozšířením plochy areálu a snaží se jej členit do funkčních zón, kdy zóna hlavní výroby zůstává nezměněna (již zpracovaný projekt) a v zóně extenze jsou řešeny sklady výroby, ev.extenze výroby. Podrobněji je pak zpracována třetí zóna, tzv.zelená zóna, což je pás pozemku dělící areál od silnice II.třídy č.315, který by měl tvořit jakousi vstupní bránu a plíce celého areálu . Zelená zóna je pojata jako pobytový park s vodními prvky (biotopy, jezero, vodní nádrž), který je protnut dřevěnou lávkou, jež spojuje objekt multifunkčního pavilonu s administrativně-správní budovou a končí na uměle vytvořeném ostrově, resp. jako torzo ve vodách jezera, čímž symbolizuje vědu, jejíž konec je pro člověka také v nedohlednu. Lávka je totiž zároveň osou mezi plánovanými vědeckotechnologickými centry pro přímé zpracování odpadní suroviny. Administrativní budova a pavilon byly pojaty jako „druhá příroda“, ryze člověčí výtvor, což se zřetelně projevuje i na použitých „nepřírodních“ materiálech. Jejich koncept se snaží naplnit požadavky investora a současně využít obnovitelných zdrojů energie za dodržení některých zásad stavební biologie (požadavek autorky).
 • Item
  Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Handlířová, Petra; Havliš, Karel; Ing.arch.Roman Svojanovský
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu území podél Svitavského náhonu a říčky Ponávky v Brně. Vlastní řešené území se nachází v blízkém okolí Svitavského náhonu a to v místech, kde je již spojený s říčkou Ponávkou. V rámci města leží toto území jižně od centra na katastrálním území Komárov a částečně na katastrálním území Trnitá. Cílem práce bylo nalezení potenciálu „Svitavského náhonu“ pro obnovu a tvorbu nových městských prsotor, především v podobě nábřeží určených pro chodce a cyklisty. Návrh se také zaměřuje na obnovu a nalezení nového vhodného funkčního využití. Teoretická část diplomové práce popisuje urbanistický vývoj města, historii a vývoj brněnské krajiny a řek na jeho území. Zkoumá a analyzuje podmínky v území ovlivňující návrh. Nachází se zde celkový popis navrhovaného řešení. Výkresová část se zabývá grafickým rozborem území, konkretizací podmínek ovlivňujících návrh a řeší kompletní urbanistický návrh s vybranými detaily území
 • Item
  Konverze Beuronské kaple
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Burgerová, Lenka; Zemánková, Helena; Zemánek, Václav
  Kaple bývalého boromejského kláštera v Teplicích je významnou památkou na činnost mnišské dílny benediktinského řádu. Klášter, který je dnes jednou z budov teplického gymnázia, byl postaven v ulici na bývalých hradbách, prestižním bulváru. Dnes je to budova obklopená architektonicky bezcennými a nevhodně umístěnými stavbami a bulvár se změnil ve frekventovanou ulici, kde většinu historické zástavby nahradily paneláky. Úkolem architekta je zde vrátit budově život a vrátit ji do veřejného prostoru, propojit „veřejné=město“ se „soukromým=školou“. Vrátit prostoru důstojnost a jistou monumentalitu a poskytnout škole prostor pro pořádání workshopů, studentských setkání, ale i akcí, které propojují školu s městem: výstav studentských prací, koncertů, diskusí, happeningů, dokonce svateb. Studenti gymnázia jsou na malém městě budoucí intelektuální elitou místa a nově upravený prostor má šanci upevnit jejich vazbu k místu, která se posléze může projevit třeba tím, že své pracovní uplatnění budou po vysokoškolských studiích hledat v Teplicích. Věřím, že architektura má moc vytvářet vazbu k místu a genius loci, a že otevírá fyzický i mentální prostor. Právě takové „otevření prostoru“ si gymnázium i kaple, o jejíž existenci málokdo v Teplicích ví, 20 let po „Sametové revoluci“ zaslouží.