2021/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Právní pozadí a odbornost ve znalecké činnosti
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04) Mikš, Lubomír
  Článek ukazuje vývoj právního postavení znalecké činnosti v posledním století s krátkým pohledem do počátku lidské společnosti. Ukazuje vázanost právních předpisů na politické prostředí v jednotlivých vývojových etapách a informuje o zcela nových právních předpisech pro znaleckou činnost. Poukazuje na jejich nedostatky a na obecně nízkou úroveň české přebujelé legislativy.
 • Item
  Využití digitálně uložených informací ve vozidle pro forenzní a kriminalistické účely
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04) Rak, Roman; Kopencová, Dagmar
  Moderní vozidla se dnes bez elektroniky neobejdou. Ta má zásadní vliv i na další inovativní rozvoj v celém automobilovém průmyslu. Ve vozidle vznikají, jsou zpracovávána, ukládána a komunikována data v elektronické podobě, která se tak stávají nezastupitelným zdrojem informací i pro forenzní a kriminalistické účely. V oblasti soudního inženýrství se jedná zejména o analýzu příčin, vzniku, průběhu a dopadu rozmanitých dopravních nehod. Pro tyto účely ve vozidlech existují tzv. černé skříňky, kde se uchovávají definované údaje z posledních vteřin před a po dopravní nehodě nebo jiných negativních událostí. Bohužel, tyto možnosti se dosud ne vždy využívají. V praxi není zatím v masovějším měřítku běžně a pravidelně využívána analýza černých skříněk. Ve vozidle nalezneme v palubních počítačích a datových uložištích i další údaje (digitální stopy), které mohou pomoci při objasňování i jiných událostí, než jsou dopravní nehody. Mohou to být informace o provozních údajích a režimech, které pomohou při vyšetřování dalších trestných činů nebo při operativních postupech bezpečnostních služeb, včetně kriminální policie. Příspěvek se zabývá základními možnostmi a budoucími trendy využití digitálních dat ve forenzní a kriminalistické praxi.
 • Item
  Vykolejení drážních vozidel v důsledku lomu jazyka výhybek
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04) Plášek, Otto; Hruzíková, Miroslava; Procházková, Dana
  Výhybky a výhybkové konstrukce jsou nejsložitějšími a současně nejvíce namáhanými konstrukcemi kolejové infrastruktury. Uložení jazykové kolejnice na kluzných stoličkách ve výměnové části výhybky nezaručuje vedení dvojkolí drážního kolejového vozidla v případě, že dojde k lomu jazyka. V takovém případě se může fragment jazykové kolejnice po lomu částečně volně pohybovat a přestane vytvářet plynulou kolejovou jízdní dráhu. Proto po každém lomu jazykové kolejnice dojde k vykolejení drážních vozidel, která přes danou výhybku projíždějí. Článek je zaměřen na analýzu typického případu vykolejení drážních vozidel v důsledku lomu jazyka a skutečným a možným následkům. Uvádí výsledky prognostické případové studie na základě výzkumu dopadů skutečných událostí.
 • Item
  Stanovení technické hodnoty pneumatik osobních vozidel
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04) Vrána, Aleš
  Pro stanovení časové ceny pneumatik osobních vozidel je při využití metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. I/2005, nutné určit jejich technickou hodnotu. Ta závisí na stupni opotřebení dezénu a okamžitém stavu pneumatik. V souladu s touto obecnou definicí je v předkládaném článku nově zaveden empirický vztah pro výpočet technické hodnoty pneumatik včetně stanovení potřebných koeficientů a doporučené amortizační stupnice. Využití tohoto postupu ve znalecké praxi může při oceňování pneumatik osobních vozidel významně usnadnit stanovení jejich technické hodnoty, snížit časovou náročnost jejího určení i redukovat rozptyl jejich hodnot při posuzování podobných případů.
 • Item
  Identifikace vozidla pomocí digitálně uloženého VIN z pohledu kriminalistiky a forenzních disciplín
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04) Kopencová, Dagmar; Rak, Roman; Hudecová, Vladimíra
  Individuální identifikace objektu je výchozím nebo konečným stavem každé forenzní analýzy či dokumentace. Příspěvek se zaměřuje ve své první části na základní a doplňkové zásady forenzní identifikace objektů. Jsou popsány 4 základní a 2 doplňkové zásady. Ve druhé části se příspěvek zaměřuje na individuální identifikaci vozidla. Zásadní akcent je dán na nový způsob určení identity vozidla pomocí digitálně uloženého VIN (Vehicle Identification Number) do různých elektronických komponent moderního vozidla. Je popsán způsob, jak pomocí tzv. „VIN čtečky“ lze jednotným způsobem u automobilů různých továrních značek vyčítat VIN nebo další objektové identifikátory z významných komponent vozidla, u kterých jsou digitálně ukládána rozmanitá data. Příspěvek seznamuje čtenáře s novou metodou identifikace vozidla, pomocí které lze nalézt odcizená vozidla resp. neodborně zaměněné klíčové komponenty vozidla, které mohou pocházet i z trestné činnosti.