Číslo 01, ročník I

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Přístupy k interpretaci současné hodnoty a nitřní úrokové míry v předmětu finance podniku
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12) Zinecker, Marek
  K základním principům řízení podnikových financí patří princip peněžních toků a princip současné hodnoty. Oba principy musí být respektovány při hodnocení efektivnosti investiční činnosti podniků i procesu podnikového financování pomocí veličin čisté současné hodnoty a vnitřní úrokové míry. Nicméně vysokoškolská pedagogická praxe poukazuje na nedostatky ve schopnosti posluchačů správně tyto veličiny interpretovat. Článek prezentuje modelové situace, jejichž aplikace v pedagogickém procesu by mohla přispět k lepšímu pochopení metod kvantifikace a způsobů interpretace zmiňovaných veličin.
 • Item
  The role of small and medium-sized enterprises in the national economy
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12) Vengrauskas, Vytautas; Mačerinskas, Jogaila; Veličkaite, Rita
  The experience of the EU member states and other developed countries reveals that the small and medium-sizes business development promotes competitiveness and, consequently, the growth of the economy. This sector the first one to notice all the changes of the supply-demand in the market, is quick to adjust itself to them, to create new workplaces in the areas where certain products and services are in greatest demand in the specific period of time. The main purpose of the article is to define the influence of SMEs to Lithuanian’s national economy.
 • Item
  Best practices firem a jejich transfer
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12) Švarcová, Jena
  Učící se organizace a firmy postavené na znalostech jako základna znalostní ekonomiky jsou výzvami začátku 21. století. Nové paradigma přináší řadu nových otázek a úkolů. Hovoříme o lidském kapitálu firmy a jeho rozvoji, ale kdo je vlastníkem tohoto kapitálu – firma, její zaměstnanci, či hovoříme o jisté formě sdílení? Jak můžeme efektivně využívat a rozvíjet lidský kapitál firmy aniž bychom nalezli hranice a pravidla rozvoje zaměstnance firmy jako jednotlivce a učením firmy jako celku? Tento článek se zaměřuje na problematiku rozvoje znalostního kapitálu firem formou sdílení best practices jednotlivců, skupin, firem, regionů apod. Článek popisuje výsledky terénního šetření, které proběhlo v rámci projektu OP RLZ 0207, a hledá odpovědi na otázky, za jakých podmínek jsou firmy ochotné sdílet své free knowledge ve formě best practices a jaké jsou preference zaměstnanců firem při přebírání těchto chytrých praktik a jejich aktivním využívání.
 • Item
  Moderní přístupy v řízení podniků
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12) Svoboda, Emil
  Vědecký příspěvek uvádí moderní přístupy v řízení podniků zformulovaných ve výzkumu MSM 6215648904 (Brno, 2006).Vnitřní prostředí podniku je nutno chápat jako dynamickou rovnováhu vztahů mezi prvky podnikových systémů, vytvářejících s vnějším prostředím určitý soulad, tj. homeostázu. Podnikový management musí tak reagovat na zkracování inovačních cyklů, stále tvrdší konkurenci a narůstající požadavky zákazníků. Uvedené požadavky kladou vysoké nároky na podnikový management a jeho přístupy a metody řízení. Moderní přístupy v řízení podniků, kladou značný důraz na propojení podnikového managementu s finančním účetnictvím, které je zdrojem ekonomických dat. Publikace akcentuje důležitost zpracovávaných datových souborů a informací pro kvalitní manažerské rozhodování, které je jádrem řízení podniku.
 • Item
  Features of price bubble in real estate market in Lithuania
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12) Simanavičiene, Žaneta
  This paper is about real estate market in Lithunania. The objective of this article is to evaluate the situation of residential sector in real estate market, to analyze features that indicate the bubble and to point out what conditions the situation when price bubble appears.