2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 356
 • Item
  Odpružení a tlumení jízdních kol
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Borovička, Jan; Blaťák, Ondřej; Hejtmánek, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výpočtového modelu celoodpruženého jízdního kola, přičemž model byl vytvořen v softwaru MSC Adams View. V rešeršní části jsou detailně popsány tlumící jednotky a různé typy zadních přepákování, které jsou klíčové pro fungování odpružených systémů kol. Praktická část práce se věnuje popisu struktury modelu a provedení citlivostní analýzy, která zkoumá vliv různých parametrů na chování modelu. Pro validaci výsledků výpočtového modelu bylo provedeno fyzické měření, které sloužilo k ověření správnosti a přesnosti modelu. Závěr práce obsahuje vlastní návrh celoodpruženého jízdního kola, založený na získaných poznatcích a analýzách provedených během tvorby a testování modelu.
 • Item
  Virtuální zprovoznění montážních operaci člověka a kolaborativního robota
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Choleva, Richard; Szabari, Mikuláš; Knoflíček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním robotického pracoviště pro vybrané montážní operace, které jsou prováděny člověkem a kolaborativním robotem současně. Teoretická část práce se zaměřuje na koncept Průmyslu 4.0, vývoj robotiky v průmyslu, kolaborativní roboty a virtuální zprovoznění. V praktické části je detailně rozebrána řešená problematika s výběrem ruční svítilny jako výrobku určeného k montáži. Následně je navrženo kolaborativní pracoviště, provedena jeho bezpečnostní analýza a virtuální zprovoznění. Nakonec je předloženo ekonomické zhodnocení projektu a dále nastíněno jeho možné využití v praxi.
 • Item
  Optimalizace systému řízení dokumentace pro koncového zákazníka ve výrobním podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pejchal, Viktor; Rozehnalová, Jana; Knoflíček, Radek
  Tématem této diplomové práce je optimalizace systému řízení dokumentace pro koncového zákazníka ve výrobním podniku specializujícím se na produkci hydraulických agregátů. Hlavním cílem práce je zlepšení procesu přípravy produktové dokumentace. K tomu bylo využito metod filozofie Six Sigma. Po analýze současného stavu byla navržena opatření vedoucí k naplnění vytyčených cílů a následně byla vybraná opatření zavedena a technicko-ekonomicky zhodnocena.
 • Item
  Stavba domácího automobilového simulátoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Fous, Michal; Zháňal, Lubor; Straka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá herními simulátory a problematikou, která úzce souvisí se samotnou stavbou. Teoretická část shrnuje využívané komponenty, principy funkce jednotlivých zařízení, termíny a znalosti, které jsou potřebné pro orientování v této problematice. Dále následuje návrh rámu a ovládacích prvků vozidla jako řadicí páka, pedály a ruční brzda. Stěžejní část práce se věnuje návrhu tištěných obvodů a řešení problémů souvisejících s elektromagnetickým rušením generované elektromotorem. Závěrečným výstupem diplomové práce je plně funkční prototyp simulátoru.
 • Item
  Využití automatického kamerového systému pro kontrolu kvality montáže
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Rajnštajn, Jakub; Zháňal, Lubor; Hejkrlík, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá automatizací kontroly kvality montáže na montážní hale M1 ve Škodě Auto a.s., Mladá Boleslav. V první části jsou zmíněny hlavní prvky Průmyslu 4.0, zejména umělá inteligence a strojové učení, dále je zde představen projekt Direct Quality Feedback, který je vhodným příkladem Průmyslu 4.0 ve Škodě Auto. Další část ukazuje vybrané kamerové kontroly fungující napříč průmyslovými podniky. Následně už jsou představena jednotlivá místa v rámci montáže na hale M1, která jsou potenciálně vhodná pro zavedení automatizované kontroly, přičemž pro realizaci byla vybrána tři z nich. Prvním je kontrola vozových kol, jejíž řešení využívá hardware i software společnosti KEYENCE. Druhým je kontrola dveřních výplní, kde byla stanovena logika vyhodnocení a jednotlivé kontrolované díly, do odevzdání práce ale nedošlo k finalizaci projektu z důvodu probíhajících jednání o financování investic a pravidelných režijních nákladů. Posledním zvoleným místem je kontrola krytky tlumičů, která byla vybrána pro demonstraci řešení, které bude snadno přenositelné v rámci závodu a v krátkém časovém horizontu nastavitelné na jinou kontrolovanou oblast. To bylo realizováno dvěma způsoby – první z nich využívá software Pylon vTolls společnosti Basler, druhý pak MATLAB.