PhD Research Sympozium 2017

Tento sborník obsahuje 14 recenzovaných konferenčních příspěvků doktorského sympozia oboru architektura a urbanismus, které se uskutečnilo 8. listopadu 2017 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Sympozium bylo setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Sympozium doprovázela v době 3.–17. listopadu 2017 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru galerie MINI. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní ročník sympozia navázal na předchozí ročníky pořádané na FA VUT v Brně.

Název: PhD Research Sympozium 2017
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Jazyková korektura: CZ / Mgr. Dana Kutálová, SK / Mgr. Radka Uhlířová
Zpracovala: Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Tel.: 541 146 603
Místo a rok vydání: Brno, 2017
Tisk: LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

© Fakulta architektury VUT v Brně 2017
ISBN: 978-80-214-5549-8
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Pop-up: Activation of Abandoned Spaces
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24) Joja, Marie
  Současná generace přináší nový životní styl, jemuž se trh musí přizpůsobit, pokud chce udržet krok s aktuálními trendy. Generace, kterým se otevřely nepřeberné možnosti vlastní realizace, většinu svého života tráví „online“, připojeny na sociálních sítích, které určují kulturní dění. Sdílení zážitků pomocí blogů a fotek je novou formou předávání zkušeností, stírá se rozdíl mezi skutečným prožitkem a tím předaným prostřednictvím sociálních platforem. Entuziasmus pro cestování a objevování nových věcí se neslučuje s dlouhodobým plánováním a preferuje krátkodobé a dočasné formy fungování. Proto životní styl založený na těchto hodnotách poskytuje prostor pro trend označovaný jako pop-up. Pop-up nepatří mezi nové tendence. Úspěch pop-upu je postaven současně na neomezených možnostech tvorby nově vzniklé kulturní scény a množství opuštěných a zanedbaných míst v samotných centrech dění po ekonomické recesi. Pop-up je obecný termín užívaný v souvislosti s jakoukoliv formou obchodu, stravování nebo události, která je striktně krátkodobá, je založen na principu překvapení, nabízí nečekaný a netradiční zážitek „teď a tady“. Pop-up průmysl má již dlouholetou tradici v USA, kde existuje množství serverů, které zprostředkovávají komunikaci mezi majiteli nevyužívaných prostorů a provozovateli dočasných aktivit, a tento trend se šíří dále přes hranice kontinentů. Příspěvek se bude zabývat analýzou otázek pop-up v zahraničí, úspěšnost individuálních projektů v České republice, česká pop-up kulturní scéna podpořená platformou pro komunikaci a řešení problémů spojených nejen s legislativním procesem.
 • Item
  Different Approaches to the National Management of Rainwater
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24) Ličková, Nina
  Text se zabývá otázkou aplikace systémů hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) a jejich aplikace v rámci měst a obcí v různých zemích světa. Zabývá se problémem, jak dosáhnout užívání vhodných a možných principů širokou veřejností u soukromých nemovitostí, architekty a plánovači u veřejných prostranství a budov. Mezi nástroje, jimiž toho lze docílit, patří: implementace do legislativy, rozšiřování informací o HDV, vzdělávání, zvyšování všeobecného povědomí (o HDV) a vytváření motivace k užívání systémů HDV. Bylo vybráno několik zemí v Evropě i zámoří, na jejichž příkladu bude možné porovnat jednotlivé přístupy k propagaci a zavádění HDV. Cílem je získat přehled o možnostech států a měst, jak podpořit rozvoj idey správného nakládání s dešťovými vodami.
 • Item
  Visual Communication in Public Space
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24) Serenčko, Igor
  Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat množství a kvalitu informací a reklamy ovlivňujících dění ve veřejném prostoru. Článek popisuje odborné teoretické přístupy zabývající se tématem veřejného prostoru a nastiňuje metodiku budoucího výzkumu s cílem najít možná řešení za použití kvalitativního výzkumu. Předpokládané inovace by tak mohly být nejen využity v dalším výzkumu, ale mohly by sloužit i širší odborné veřejnosti.
 • Item
  Railway: Alternative Options for Architecture
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24) Smržová, Kristýna
  Architektura dnes klade vysoké nároky na udržitelnost. Železnice je z velké části málo využívanou strukturou napojenou na mnoho brownfieldů, které spojuje, a vytváří tak propojenou síť. Cílem navrhovaného výzkumu je systém aktivovat pomocí relativně drobných zásahů. Fenomén bude zkoumán na konkrétních případech pop up struktur ukazujících možnosti a limity kultivace a sociální aktivace místa.
 • Item
  Expressive Means of Contemporary Architecture
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24) Kokolia Křížová, Iveta
  V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. Jak můžeme definovat skutečnosti, které vstupují do navrhování a vytvářejí hranici mezi kvalitní architekturou a stavěním? Jaké znaky by mohly vymezit současné období?