Different Approaches to the National Management of Rainwater

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Text se zabývá otázkou aplikace systémů hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) a jejich aplikace v rámci měst a obcí v různých zemích světa. Zabývá se problémem, jak dosáhnout užívání vhodných a možných principů širokou veřejností u soukromých nemovitostí, architekty a plánovači u veřejných prostranství a budov. Mezi nástroje, jimiž toho lze docílit, patří: implementace do legislativy, rozšiřování informací o HDV, vzdělávání, zvyšování všeobecného povědomí (o HDV) a vytváření motivace k užívání systémů HDV. Bylo vybráno několik zemí v Evropě i zámoří, na jejichž příkladu bude možné porovnat jednotlivé přístupy k propagaci a zavádění HDV. Cílem je získat přehled o možnostech států a měst, jak podpořit rozvoj idey správného nakládání s dešťovými vodami.
The text deals with the application of rainwater management systems (Rainwater harvestin, in text as RWH) and their application within cities and municipalities. It solves the problem of how to use these principles by the general public in private real estate, architects and planners in public spaces and buildings. Some of the tools are implications for legislation, disseminating HDV information, education, introducing awareness and creating motivation to use RWH systems. Several countries were selected in Europe and overseas, for example, to compare individual approaches to promoting and deploying RWH. The aim is to get an overview of the possibilities of the state and the cities to support the development of the idea of proper management of rainwater.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2017, s. 46–53. ISBN 978-80-214-5549-8.
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/prispevky.aspx#rozdily
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO