2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 492
 • Item
  Finanční analýza vybrané firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hrabal, Luděk; Křížová, Zuzana; Dostál, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2009 - 2013. V teoretické části práce jsou specifikovány jednotlivé metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány na podmínky analyzované společnosti. Na základě získaných výsledků jsou identifikovány problémové oblasti, pro které jsou následně navrženy možné způsoby jejich řešení.
 • Item
  Komunikační mix spediční společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Glajcarová, Petra; Mráček, Pavel; Tomiczková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je přiblížit problematiku komunikačního mixu firmy Czech International a.s. Na základně analýzy firmy vlivu vnějšího a vnitřního prostředí je zjištěná momentální situace firmy. Díky zjištěným informacím jsou podány návrhy ke zlepšení marketingové situace firmy.
 • Item
  Analýza ekonomických ukazatelů společnosti ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. pomocí statistických metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hrbáčková, Soňa; Doubravský, Karel; Sehnálek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dotčeného subjektu. Cílem práce je za pomoci vybraných metod zhodnotit vývoj ekonomických ukazatelů, jako jsou ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti či aktivity, v čase. První část obsahuje teoretický popis ekonomických a statistických metod. Ve druhé části jsou ukazatele na základě účetních výkazů propočítány, sestaveny do časové posloupnosti za využití časových řad a porovnány. Je provedena i předpověď jejich budoucího vývoje za pomoci regresní analýzy. V poslední části jsou konstatovány možné návrhy na zlepšení situace ve firmě, jelikož se společnost potýká s finančními problémy.
 • Item
  Modelování procesů v IT podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mikyska, Vladimír; Juřica, Pavel; Ochotný, Vladimír
  Tato práce je zaměřená na procesy, konkrétně na vytvoření procesních map v IT podniku. Ve své teoretické části na začátku rozebírá, co je to projekt a řízení projektů. Dále popisuje procesní prostředí a rozebírá co je to proces. Popisuje procesní řízení, charakteristiky procesu. Rozděluje procesy podle jejich důležitosti a srovnává funkční a procesní přístup k řízení. Určuje způsob popsání současného stavu procesů a postup při jejich modelování. V praktické části jsou pak vytvořeny procesní mapy, které popisují procesy na technické podpoře tohoto podniku.
 • Item
  Analýza systému hodnocení a odměňování pracovníků a návrh změn ve vybrané společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kamenovská, Tereza; Kruntorádová, Markéta; Boušková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů odměňování a motivace a metodami hodnocení. V praktické části je popsán současný stav systému hodnocení a odměňování v podniku. Pomocí dotazníkového šetření je také nastíněna spokojenost zaměstnanců s danými systémy. Výstupem práce jsou návrhy na zlepšení současného stavu systému hodnocení a odměňování.