Architektonická studie sportovního areálu cyklistického stadionu Favorit Brno

Abstract
Cílem bakalářské práce byl návrh přestavby cyklistického stadionu Favorit Brno, tzv. velodrom, který se nachází v Brně – střed Pisárky, jihovýchodně od brněnského výstaviště při ulici Křižíkovsého. Velodrom nevyhovuje nynějším požadavkům dráhové cyklistiky. Do stávajícího stadionu bude postavena nová dřevěná cyklistická dráha o délce 250m. Prostor, který vznikne po zkrácení dráhy, bude sloužit jako multifunkční plocha, na které se dá postavit mobilní BMX dráha. Ta navazuje na průjezd „vycházející“ z objektu ven a vrací se zpět dovnitř. Zázemí bikrosu je situováno pod tribunami velodromu v jižní části. V návrhu je i zahrnuta přístavba, která bude sloužit jako zázemí dráhové cyklistiky a prostory pro administrativu. Součástí návrhu je i celoplošné zastřešení, jelikož v současnosti střešní konstrukce zakrývá jenom tribuny. Nové zastřešení navazuje na stávající, jelikož konstrukce střechy má svou historickou hodnotu.
The aim of the bachelor's thesis was the design of the reconstruction of the Favorit Brno cycling stadium, the so-called velodrome, located in Brno - the centre of Pisárky, southeast of the Brno Exhibition Centre at Křižíkovsého Street. The velodrome does not meet the current requirements of track cycling. A new 250m long wooden cycle track will be built into the existing stadium. The space that will be created after the shortening of the track will serve as a multifunctional area on which a mobile BMX track can be built. This is connected to the passageway 'coming out' of the building and going back inside. The facilities for the BMX track is under the velodrome stands in the southern part. The design also includes an annexe which will serve as a track cycling facility and administrative space. The proposal also includes a completly roofed building, as currently the roof structure only covers the grandstands. The new roofing builds on the existing roof as the roof structure has historical value.
Description
Citation
HYÁNKŮ, A. Architektonická studie sportovního areálu cyklistického stadionu Favorit Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student v rámci prezentace představil svoji práci. Představil komisi situace širších vztahů, zmínil povodňovou oblast. Popsal lokalitu z hlediska území, dopravy, bourané objekty. Představil nový návrh objektu a změny. Následně student přešel k dispozičnímu řešení, schématickému řezu, provozním vazbám, pohledy, materiálové řešení a vizualizace. Dále student představil architektonický detail vstupní brány. Po představení prezentace se komise zeptala, na řešení vstupu. 1) Který ze vstupů je ten hlavní? Student odpověděl a objasnil. 2) Jak to máte promyšleno s obuví? Kde je možnost přezutí? Kde je čistící zóna? Student odpověděl a objasnil. 3) Jak bude fungovat architektonický detail? Student odpověděl. Proč jsou tam dva otevíravé pohony, nestačil by jeden? Student odpověděl. Jak je zajištěno, že detail nevypadne dopředu? Student odpověděl. Z jakého kovu je konstrukce dveří? Student odpověděl. Jak drží sklo v architektonickém detailu? Komise zmínila, že dveře budou přiliš těžké vzhledem k masivní ocelové konstrukci dveří. Funguje hala i na způsob závodní dráhy? Student odpověděl ano. Kudy budou vstupovat návštěvníci? Student odpověděl přímo do haly. Komise upozornila na nevhodnost, vzhledem k tomu, že za hlavním vstupem není recepce a jde se přímo do haly. Přešlo se k otázkám oponenta a rozpravou nad výkresy? Student reagoval na otázky oponenta u ukazoval řešení přímo ve výkresech. 1) Jakým způsobem je řešeno vytvoření prostoru pod stávající dráhou? Student odpověděl. Kde máte značené stavební změny? Jak rozeznáváme bourané a nové konstrukce? Student odpověděl špatně. Následně se opravil. 2) Jak je navržen systém - temperování a klimatizace? Student odpověděl nejistě. Komise se zeptala na řešení, kde jsou rozvody klimatizace? Komise upozornila na nevhodnost řešení. Jak poznám ve výkresu, že je tam podhled a nebo ne? Student odpověděl nejistě. Proč není zakresleno? 3) Jaký je zvolen systém izolací, dilatací konstrukcí, jak jsou zvažovány protipovodňové zábrany? Student odpověděl. Kde máte dilataci? Ukažte. Student ukázal špatně. Máte někde detail, kde je to nakreslené? Student odpověděl, že ne. Co je to dilatační spára? Student odpověděl správně oddělení konstrukcí. Z jakého důvodu konstrukce oddělujeme? Student odpovídal nejistě. Nakonec dospěl ke správnému závěru. 4) Jaké je konstrukční a materiálové řešení prostoru pro cyklistickou dráhu? Student odpověděl a zdůvodnil zvolené řešení. Student byl upozorněn na lom v zatáčce kvůli zúženi z 6 na 5 metrů. Proč je navržena střecha tak složitě? Student odpověděl, že je pochůzí. Proč schodiště na pochůzí střechu zužujete z 1,5m na 1,2m, když tam budou chodit lidé? Co vás vede k tomu, že do některých kabin užíváte dveře 800 mm a do jiných 700 mm? Jaké jsou minimální požadavky na šířku dveří? Student odpověděl nejistě. Komise se zeptala k čemu slouží konkrétní plochy na střeše? Upozornila na nutnost úprav, které chybí. Upozornění na chyby ve sklonu a nedostatečné zakreslení. Jaká je provozní úprava na pochůzí střeše a sklon? Student nevěděl. Komise odpověděla. Co vás vedlo k tomu na konstrukci přidat ještě další materiál v podobě dřeva? Dotaz k zakreslení v detailu. Student neodpověděl. Co je to EPS? Student odpověděl špatně. Co je to XPS? Student nevěděl. Dotaz k otevíravosti dveří. Student neodpověděl. 5) Jakým způsobem jsou řešeny instalace systémů TZB? Student obecně odpovídal nejistě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO