Řízení robotu s modelářskými servomotory s využitím zpracování obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na realizáciu programu pre oživenie robotickej ruky s modelárskymi servomotormi za pomoci spracovania obrazu. Cieľom je dynamický a presný pohyb robotickej ruky za pomoci vizuálnej spätnej väzby získanej z kamery HuskyLens. Kamera sleduje pohyb nejakého objektu a následne, riadiaci program spraví kinematický výpočet a rozhýbe ruku na rovnakú polohu ako je sledovaný objekt. Riadiaci program beží na platforme Arduino Due. Práca taktiež obsahuje teoretické poznatky o servomotoroch a o spracovaní obrazu a zároveň sa tu nachádzajú aj schopnosti a základné technické špecifikácie o použitom hardwari.
This bachelor thesis focuses on the implementation of a program to control a robotic arm with model servo motors using image processing. The goal is to dynamically and accurately move the robotic arm using visual feedback obtained from the HuskyLens camera. The camera tracks the movement of an object and subsequently, the control program performs a kinematic calculation and moves the arm to the same position as the tracked object. The control program runs on the Arduino Due platform. The thesis also contains theoretical knowledge about servo motors and image processing, and also includes capabilities and basic technical specifications about the used hardware.
Description
Citation
BIELIK, A. Řízení robotu s modelářskými servomotory s využitím zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Najman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vejlupek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Jak jste realizoval rampu u modelových servopohonů? Jak jste dimenzoval motory? Jak probíhalo učení algoritmu na zpracování obrazu? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO