Filtrační účinnost respirátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Aerosóly sa nachádzajú všade okolo nás a predstavujú zvýšenie rizika ohrozenia ľudského zdravia. Práve preto sú aerosóly a ich možné zachytenie predmetom viacerých výskumov. Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš používaných noriem, metód testovania respirátorov podľa európskej normy a faktorov ovplyvňujúcich ich filtračnú účinnosť. V teoretickej časti sú tiež zahrnuté teoretické základy o aerosóloch, fyzikálne princípy depozície a podrobný popis respirátorov. Práca obsahuje praktickú časť, ktorá pozostáva z navrhnutia, zostavenia a nastavenia meracej trate s následným meraním filtračnej účinnosti zvoleného respirátora, tlakovej straty a vyhodnotenia nameraných výsledkov.
Aerosols are everywhere around us and pose an increasing risk to human health. That is why aerosols and their filtration are the subject of several researches. This bachelor thesis focuses on established standards for respirator testing according to the European standard and factors influencing their filtration efficiency. The research also includes a description of the theoretical background of aerosols, the physical principles of deposition, a detailed description of respirators. The thesis contains an experimental part, which consists of designing, assembling and setting up the experimental rig with subsequent measurement of the filtration efficiency, pressure loss and evaluation of the measured results.
Description
Citation
TOLNAJ, T. Filtrační účinnost respirátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Podľa kapitoly "6.4 Vyhodnotenie" pripadá minimum filtračnej účinnosti na častice o veľkosti 1,7 m. Autor práce toto minimum porovnáva s istým „teoretickým modelom“ podľa, ktorého by mala minimálna filtračná účinnosť nastať pri časticiach s rozmerom 2 m. O aký teoretický model ide? Aké sú možné príčiny minima filtračnej účinnosť v tak veľkých rozmeroch častíc? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) V grafoch vykresľujúcich výsledky filtračnej účinnosti v celom meranom spektre sú spojené výsledky meraní zariadeniami DiscMini a APS. V grafoch je x-os pomenovaná ako Aerodynamický priemer [m]. Aký ekvivalentný priemer stanovuje zariadenie DiscMini? Boli výsledky z DiscMini na aerodynamický priemer prepočítané? Ak nie, ako sa zmenia výsledné grafy, keď sa výsledky z DiscMini na aerodynamický priemer prepočítajú? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 3) Pri stanovení filtračnej účinnosti neboli vzorky pred filtrom a za filtrom merané naraz v jednom momente, ale postupne po sebe, to znamená, že časová nestabilita generovaného aerosólu, či už z hľadiska veľkostného spektra, alebo celkovej koncentrácie, môže zásadne ovplyvniť výsledky. Akým spôsobom bolo overené, prípadne zabezpečené, že aerosól bol počas merania stabilný a jeho parametre boli rovnaké v prípade merania pred filtrom a v prípade merania za filtrom? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno. 4) Filtračná účinnosť respirátorov sa podľa európskej normy počíta z meraní hmotnostnej koncentrácie plamenným fotometrom. V práci pána Tolnaja bola stanovená na základe počtom-váženej veľkostnej distribúcie. Ako sa zmenia výsledky filtračnej účinnosti pre skúmané režimy ak budú vypočítané z hmotnosťou-váženej veľkostnej distribúcie? Vyčíslite ich a porovnajte s požiadavkami normy. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Doc. Lízal položil následující dotaz: Poukázal na sporný závěr práce studenta z důvodu, že se při měření vyskytoval mimo rozsah měření přístroje. Dle tazatele byl k vyvození závěru použit nevhodný přístroj. Následně na dané téma vznikla diskuze mezi studentem a tazatelem. Dále doc. Lízal položil dotaz, na jakém principu funguje DiscMini? Student dotaz zodpověděl. Doc. Lízal pokračoval následujícím dotazem: Jaký by byl vliv jiné čelní rychlosti na jednotlivé depoziční mechanismy? Student dotaz zodpověděl. Dále položil doc. Lízal doplňující dotazy: Jakým způsobem v čase se filtrační účinnost respirátorů začně měnit? Pokud bude respirátor vyroben z nanovlákna, dojde k nějaké změně filtrační účinnosti? Student dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO