Personnel Costs in the Czech Construction Sector: Investigating the Effect of Company Size

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek
Altmetrics
Abstract
Managing personnel costs is important in all companies, especially in those whose production is labor intensive. The construction sector therefore qualifies as a suitable area for analyzing issues associated with these costs. The aim of this study is to find out whether company size affects personnel cost management under various circumstances. Four research hypotheses focus on the relationships among and the relative importance of personnel costs, use of standards, range of employee benefits offered, and economic actions taken when faced with an economic crisis. The evaluation of hypotheses is supported by using the chi-square test of independence with the aim of confirming or rejecting the statistical significance of relationships between the examined categorical variables. Results have confirmed a significant effect of company size. Several research implications and suggested future research directions are also presented in the conclusion of this paper.
Řízení osobních nákladů je významné ve všech společnostech, obzvláště pak v těch, jejichž produkce je náročná na využití lidské pracovní síly. Stavebnictví je proto vhodný sektor pro zkoumání jevů souvisejících s těmito náklady. Cílem této studie je zjistit, zda velikost společnosti ovlivňuje řízení osobních nákladů za různých okolností. Čtyři výzkumné hypotézy zaměřující se na relativní význam osobních nákladů, používání výkonnostních norem, rozsah nabízených benefitů a opatření provedená v souvislosti s ekonomikou krizí. Vyhodnocení hypotéz je provedeno na základě chí-kvadrátového testu nezávislosti s cílem přijmout nebo zamítnout statistkou významnost vztahů mezi zkoumanými kategoriálními proměnnými. Výsledky potvrdily významný vliv velikosti společnosti. Několik důsledků výzkumu a navržených budoucích směrů výzkumu je také uvedeno v závěru tohoto příspěvku.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO