Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí

Abstract
Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a následným statickým přetížením konstrukce stoky. Jednou z častých příčin degradace potrubí stokových sítí z materiálů pojených cementovým tmelem je biogenní síranová koroze. Vlivem této koroze dochází k rychlejší degradaci stěn zejména v neomočené části potrubí na stokových sítích a tím ke snížení plánované životnosti stokové sítě. Pro analýzu stárnutí je navržena nová metodika sledování a vyhodnocování úbytku tloušťky stěny betonových a železobetonových trub, který je způsoben biogenní síranovou korozí. Zbytková životnost je počítána z předpokládané rychlosti koroze, tedy úbytku tloušťky stěny na sledovaném úseku stokové sítě. Pro sledování úbytku tloušťky stěny na stokové síti je pro praktickou aplikaci navržen postup měření, který je aplikován ve spolupráci s BVK, a.s. Práce využívá stávajících znalostí o dané problematice. Tyto informace nám slouží k lepšímu poznání procesů úbytku tloušťky stěn na stokových sítích v čase a možnosti správně a včas provést vhodné provozní opatření. Tímto by měl být omezen degradační proces trubního materiálu a zároveň prodloužena bezpečná funkčnost a životnost stokových sítí v požadovaném časovém období. Na základě navržené metodiky lze zjistit zbytkovou životnost stokové sítě a efektivněji plánovat údržbu a obnovu. Je nutno podotknout, že jedině dlouhodobým sledováním lze získat lepší přehled o technickém stavu stokových sítí v čase a díky tomu lépe a efektivněji provádět údržbu a sanaci, s čímž souvisí efektivní využití finančních prostředků určených pro obnovu vodohospodářské infrastruktury.
The doctoral thesis deals with analysis of the ageing of concrete and reinforced concrete pipes in sewage systems. The ageing of the sewage system is caused by several reasons, for example material abrasion, chemical and biological corrosion and subsequent static overload sewer construction. One of the common causes of degradation of sewage systems made from materials bonded with cement sealant is biogenic sulphate corrosion. Due to the corrosion the degradation of the pipe walls accelerates, particularly in upper part of the pipe and reduces planned lifetime of the sewage system. There is proposed new ageing analysis monitoring method for observation and evaluation of the loss of thickness of concrete and reinforced concrete pipes, which is caused by biogenic sulphate corrosion. Residual lifetime is calculated from the expected corrosion rate, it`s the loss of wall thickness on the monitored section of the sewer system. There is designed the monitoring system of the loss of wall thickness on the sewage system for practical application of the measurement procedure, which is administrated in cooperation with the BVK, a. s. The thesis uses existing knowledge regarding this subject. We use this information for better understanding of the process of the loss of wall thickness in sewage systems in real time and the posibility to correct and in-time implementation of appropriate operational measures. This should cause the limitation of the degradation process of piping material while extended service life and safe operation in sewage systems within the required time period. Based on the methodology is proposed to determine the residual life of the sewage system and maintenance and rehabilitation can be done more effectively. There is needed to be noted that only long-term monitoring period can bring a better overview of the technical condition of sewage systems in time and thus better and more effective maintenance and rehabilitation, which is related to the effective u
Description
Citation
HORÁK, M. Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO