Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací ve škole. Jedná se o školu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teo-retická část je zaměřena na zásobování vodou z vlastního zdroje. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení.
This Diploma thesis deals with design of sanitary instalation and gas instalation in high school. It is high school with four floor and a basement. The teoretical part is focused on water supply from own source. The Computational part and project includes a porposal of sanitary and storm sewer, water supply system, pipeline and their connection to current pipes.
Description
Citation
PECHÁČEK, M. Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole. Vysvětlil princip čerpadel (hydrodynamického, vrtulového, proudového), popsal typy studní (zásady navrhování a umísťování studní). Dále student popsal navrhovaný objekt, jeho umístění (situace), návrh kanalizace, vodovodu a plynovodu. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: - jaké jsou vzdálenosti čistících míst na kanalizaci (dešťová, splašková) - jaké jsou dimenze přípojek - jak řešíte redukovaný odtok z retenční nádrže - je možné zalamovat vodovodní přípojku a vést ji pod objektem - armatury pro čerpání užitkové vody - popište správně sestavu umyvadla pro imobilní - zabezpečení plynovodního potrubí u plynové kotelny Na připomínky oponenta i členů komise reagoval student poněkud nepřesvědčivým způsobem, některá navržená řešení nezdůvodnil dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO