Výzkum a vývoj progresivních ochranných prostředků na vodorovné konstrukce s využitím odpadních surovin

Abstract
V průmyslu vzniká velké množství různých druhů odpadů, které stále nenachází opětovné využití jako druhotné suroviny. Práce se zabývá nalezením nového uplatnění druhotných surovin, především možnostmi využití skelného recyklátu z různých zdrojů jako plniv při vývoji polymerních ochranných hmot na vodorovné konstrukce. Hlavním úkolem práce je vyvinout hmoty s požadovanými fyzikálně – mechanickými vlastnostmi a dále ověření vlivu tvaru částic na jejich chemickou odolnost. Výsledkem práce bude nalezení progresivních ochranných materiálů využívajících druhotné suroviny jako alternativy, jež budou z hlediska ekonomické a ekologické efektivity náhradou za běžné produkty.
Large amount of different types of industrial wastes are still not re-use as secondary raw materials in industry. The work deals with finding a new way how to use secondary raw materials, especially the possibilities of using recycled glass from different sources as a fillers in the polymer protective materials development for horizontal structures. The main task of this work is to develop a material with the desired physic - mechanical properties and further verifying the influence of particle shape on their chemical resistance. Result of this work will find advanced protective materials using secondary raw materials as alternatives to be in terms of economic and ecological efficiency replacement for conventional products.
Description
Citation
HODNÁ, J. Výzkum a vývoj progresivních ochranných prostředků na vodorovné konstrukce s využitím odpadních surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO