Restaurace Na Bělisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem restaurace. Bude možné si pronajmout pobytové prostory pavilonu pro spolkové, rodinné nebo kulturní události, jako například přednášky, komorní koncerty a výstavy. Restaurace je navrhována v bývalém textilním areálu, který se nachází mezi ulicí Mlýnská a ulicí na Bělisku. Poloha areálu je na periferii města Ústí nad Orlicí. V jeho blízkosti vede národní cyklotrasa, zároveň zde teče Tichá Orlice, ke které přiléhá Přírodní park Orlice. V první fázi se analyzují specifika místa a bylo vypracováno urbanistické řešení. Ve druhé fázi diplomové práce byl řešen objekt restaurace, který je zpracován v podrobnějším měřítku dokumentace. Diplomová práce slouží jako vize pro obnovu bývalého textilního areálu.
The diploma thesis deals with the design of a restaurant. It will be possible to rent the living spaces of the pavilion for social, family or cultural events, such as lectures, chamber concerts and exhibitions. The restaurant is designed in the former textile area, which is located between Mlýnská Street and Bělisko Street. The location of the area is on the outskirts of the town of Ústí nad Orlicí. The national cycle route runs nearby, while the Tichá Orlice flows here, to which the Orlice Nature Park adjoins. In the first phase, the specifics of the site are analyzed and an urban solution was developed. In the second phase of the thesis, the object of the restaurant was dealt with, which is processed in a more detailed scale of the documentation. The thesis serves as a vision for the restoration of the former textile area.
Description
Citation
GRUNWALDOVÁ, V. Restaurace Na Bělisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Ondřej Zdvomka (člen) Ing. arch. Přemysl Valový (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
2023-05-23
Defence
- Studentka prezentuje svoji práci - Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce - Studentka reaguje na otázky oponenta, na řezu ukazuje výšky povodní, na pohledech ukazuje možné proměny řešení fasády pro odlehčení - Dotaz na sousední objekt a jeho funkci, studentka odpovídá - Dotaz na osazení objektu do území, studentka odpovídá, dotaz na těžkost koncepční hmoty a její přepsání do finálního objektu, studentka odpovídá - Debata ohledně parkování v území - Dotaz, jestli je pěší lavka podchozí, studentka vysvětluje pěší a cyklotrasy v území - Připomínka ke kreslení oblouků komunikací - Dotaz na zakládání objektu v záplavové oblasti – studentka reaguje, počítá s únosným podložím, dříve počítala s pilotami - Dotaz na únikové schodiště a jeho dimenzi, studentka reaguje - Diplomová práce byla úspěšně obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO