Přístavba a stavební úpravy výrobní haly F2 v Hodonicích - stavebně technologický projekt

Abstract
Předmětem této diplomové práce je zpracování komplexního stavebně technologického projektu pro realizaci tří přístaveb stávající výrobní haly. Práce cílí na optimální volbu provázání časové, prostorové a technologické struktury stavebního procesu a to tak, aby bylo dílo provedeno včas, za předem dohodnutou cenu a v požadované kvalitě.
The subject of this diploma thesis is the development of a complex construction technology project for the realization of three additions to the existing production hall. The work aims at the optimal choice of intertwining the temporal, spatial and technological structure of the construction process in such a way that the work is completed on time, at a pre-agreed price and in the required quality.
Description
Citation
LAGA, R. Přístavba a stavební úpravy výrobní haly F2 v Hodonicích - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc .Ing. Svoboda Pavel, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Doubek (člen) Mgr. Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Aleš Průcha (člen) Ing. David Bečkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-02-01
Defence
Student představil svou diplomovou práci: Přístavba a stavební úpravy výrobní haly F2 v Hodonicích – stavebně technologický projekt. Student přednesl zpracování kapitol své diplomové práce: Technickou zprávu stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby a s dopravním značením, mimostaveništní doprava se širšími vztahy dopravních tras, propočet dle THU, časový a finanční plán stavby, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, položkový rozpočet včetně navazujících limitek zdrojů, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický normál a časový harmonogram. Student zodpověděl dotazy oponenta směřované na zařízení staveniště, posouzení dosahu strojů, posouzení odpadů, navržení skladby pro užití vrtných plošin, postup vrtání při zjištění podzemní vody, klimatická omezení pro betonáž. V rámci obhajoby závěrečné práce student zodpovídal dotazy komise na připojení sítí, na uspořádání zařízení staveniště v rámci provozu, časový plán.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO