2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 302
 • Item
  Stavebně technologický projekt rezidenčního parku v Olomouci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Horák, Matouš; Doubek, Rostislav; Nečasová, Barbora
  Předmětem práce je stavebně technologický projekt rezidenčního parku v Olomouci. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, na ni navazuje studie hlavních technologických etap stavebního objektu. Dále je součástí práce řešení pro širší vztahy dopravních tras a koordinační situce stavby. Navrhl jsem zařízení staveniště pro hrubou stavbu I. etapy výstavby včetně hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový a finanční plán objektový pro všechny objekty, na který navazuje podrobný celkový časový plán realizace hlavního stavebního objektu. Dále byly zpracovány položkové rozpočty s výkazy výměr. Další součást práce je plán zajištění materiálových zdrojů pro konkretní druhy práce a objekty. Byl zhotoven technologický předpis s kontrolním a zkušebním plánem pro monolitické svislé a vodorovné konstrukce a plán BOZP. Bylo zpracováno také požárně bezpečnostní řešení celé stavby. Nakonec byl zpracován orientační propočet celé stavby dle technickohospodářských ukazatelů pro aktuální rok.
 • Item
  Křižovatka silnic I/14 x III/3037 x III/3038 x III/3039 - Červený Kostelec
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Žůrek, Jakub; Radimský, Michal; Jakl, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování technické studie, která se zaměřuje na úpravu pěti větvové křižovatky silnic I/14, III/3037, III/3038 a III/3039. Křižovatka se nachází v intravilánu města Červený Kostelec, v jeho hlavním centru dění. Hlavními důvody zadání technické studie je potřeba vyřešit komplikovanou a rozlehlou křižovatku v centru města, navrhnout řešení na zaslepení alespoň jedné vstupující komunikace, čím se má zmenšit její plocha, a zároveň aby se tak vytvořil zvětšený prostor pro náměstí. V rámci technické studie byli navržené tři kapacitně posouzené varianty řešení samotné křižovatky, a zároveň v souvislosti se zaslepením komunikace byli navržené další dvě varianty řešení vodorovného dopravního značení přilehlé křižovatky na Tyršovom náměstí. Zmiňované varianty jsou závěrečným výstupem technické studie.
 • Item
  Přístavba a stavební úpravy výrobní haly F2 v Hodonicích - stavebně technologický projekt
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Laga, Radim; Biely, Boris; Doubek, Rostislav
  Předmětem této diplomové práce je zpracování komplexního stavebně technologického projektu pro realizaci tří přístaveb stávající výrobní haly. Práce cílí na optimální volbu provázání časové, prostorové a technologické struktury stavebního procesu a to tak, aby bylo dílo provedeno včas, za předem dohodnutou cenu a v požadované kvalitě.
 • Item
  Význam a úloha zeleně v historických centrech měst
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Tašnerová, Lucie; Májek, Jan; Kotrla, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na urbanistickou analýzu, veřejný prostor a situaci zeleně v historickém centru města Litomyšle s ohledem na vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Městská zeleň je nedílnou součástí urbánního prostředí města. Kromě zástavby, technické infrastruktury a služeb, je důležitou složkou každého městského prostoru. Je součástí životního prostředí člověka a má nemalý podíl na psychické pohodě člověka. Je známo mnoho funkcí a druhů veřejné zeleně. Stromy a keře vytváří architektonické prvky v travnatých plochách. Výsadba, údržba i obnova zeleně musí patřit mezi priority rozvoje každého města. První část práce popisuje terminologii, rozdělení a vývoj městské zeleně. Druhá část je zaměřena na analýzu prostoru historického centra města Litomyšl s ohledem na zeleň. Jsou zde definovány současné problémy a limity, kterými veřejný prostor ztrácí na kvalitě a není kvůli nim možný další rozvoj. V závěru práce je navrženo výsledné řešení pro revitalizaci prostoru zeleně tak, aby došlo k rozvoji veřejného prostoru a eliminaci současných limitů a problémů se zachováním urbanistické koncepce historického centra města.
 • Item
  Manuál komunikace inženýrských staveb v intravilánu s veřejností
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Pokorná, Tereza Agnes; Dufek, Zdeněk; Pelčák, Svatopluk
  Komunikační manuál analyzuje v podmínkách statutárního města Brna výchozí stav a představuje konkrétní návrhy, jak správně komunikovat veřejné stavební investice města s důrazem na participativní pojetí veřejné správy. Dokument se tak může stát vodítkem pro výkon určitých částí agendy obecní samosprávy města Brna na úrovni Magistrátu i městských částí. Inženýrské stavby jsou typické svou relativně vysokou finanční zátěží pro veřejné rozpočty, komplikovaností realizace a tím, že po ukončení realizace nemusí být pro občany viditelné. Proto se stávají terčem kontroverze. Správně koncipovaná komunikace o těchto tématech s občany má potenciál zvýšit efektivitu veřejných investic.