Biometrická identifikace otisku prstu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární linie, pro jasné určení identity vlastníka otisku. Práce obsahuje souhrn metod, jež se během let vytvořily pro analýzu a zpracování otisků. V praktické části je popsán vytvořený algoritmus pro hledání shody otisků využívající metodu dvou párů a výpočtu transformační matice pro správné zarovnání otisků. Algoritmus je testován na vytvořené databázi obsahující otisky z databází LivDet. Úspěšnost hledání shody je pak vyjádřena hodnotou EER a tato hodnota je porovnána s dalšími algoritmy ze soutěže FVC 2006.
In biometrics we use distinctive physical features for identification and verification of identity. The most famous technique is identification by fingerprints. This technique use unique structure created by papillary lines for unambiguous identification. Thesis contains methods which were created throughout the years for analysis and adjustments of fingerprint. The algorithm is based on compairng two pairs of minitua and calculating transform matrix for correct alignment. Algorithm is tested on dataset created from LivDet databases. Performance of algorithm is represented by value EER which is compared with EERs of other algorithms tested in FVC 2006.
Description
Citation
DAŠEK, F. Biometrická identifikace otisku prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)
Date of acceptance
2020-08-26
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Čmiel položil otázku: Proč rozdělujete obraz na dílčí části o velikosti 16x16 pixelů? Jak vypadají falešné markanty a jak je filtrujete? Jaké funguje z Matlabu využíváte pro filtraci? Ing. Mézl položil otázku: Z jakých snímků je sestavena databáze snímků? Kolik snímků otisků bylo v trénovací databázi? Čím byly způsobeny falešně pozitivní výsledky? Doc. Kolářová vytkla řadu formálních nedostatků práce. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO