2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 427
 • Item
  Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Přidalová, Tereza; Chlíbková, Daniela; Janoušek, Oto
  Izokinetická dynamometrie je moderní metodou pro hodnocení svalové síly. Nejvíce se využívá pro posouzení tréninkového efektu během určitého období a pro rehabilitační účely. Kliničtí lékaři, vědci a fyzioterapeuti obvykle využívají pouze základních parametrů pro vyhodnocení svalové síly. Cílem této práce je tedy navrhnout alternativní přístup pro interpretaci dat a předložit možné využití a limitace této metody. Byl měřen moment síly v kolenním kloubu a následně provedena datová analýza. Patnáct parametrů je využito pro vyhodnocení dat. Moment síly byl porovnán mezi profesionálními sportovci (muži: 111.1 ± 51.0 [Nm/kg], ženy: 99.6 ± 90.8 [Nm/kg]) a amatérskými sportovci (muži: 146.2 ± 40.1 [Nm/kg], ženy: 45.3 ± 14.6 [Nm/kg]). Vztah byl pozorován mezi parametry úhlové pozice maxima a dobou od dosažení maxima do konce pohybu (flexe: = 0.65, extenze: = 0.71) a mezi úhlovou pozicí maxima a poměrem vykonané práce před maximem (flexe: = 0.91 extenze: = 0.86). Parametr práce v submaximální oblasti byl vyšší pro extenzi (median= 3.0 J) než pro flexi (median= 2.6 J).
 • Item
  Protokol s koncovým šifrováním pro IEEE 802.15.4
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bača, Jaromír; Krajsa, Ondřej; Člupek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ATmega 128 RFA1, které umož-ňují bezdrátovou komunikaci. Na těchto zařízeních probíhal vývoj a testování aplikace.Finálním výstupem práce je návrh aplikace pro asymetrickou výměnu klíčů, která je založena na eliptických křivkách. Tato aplikace je implantována v Atmel LightWeight, kde je i řešena otázka vzájemné komunikace mezi komunikujícími body. Vygenerovanýklíč je dále použit pro širfování komunikace pomocí šifrovacího algoritmu AES, který jejiž implementován ve využitém LightWeigt protokolu. Toto šifrování umožňuje nejenomšifrování koncových bodů, ale i komunikačního tunelu. Taková ochrana poskytuje uživatelům anonymitu dat a znemožňuje nebo velmi znesnadňuje potenciálním útočníkům zařízení fyzicky lokalizovat na základě znalosti směrování dat v síti.
 • Item
  Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zezulová, Eliška; Jirásek, Ondřej; Musil, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá spektry tónů při použití různých snímačů a rozebírá je s využitím psycho-akustických veličin při vnímání zvukové barvy. Rozebírá odchylky ve spektru tónů při manipulaci s potenciometry tónové clony a hlasitosti. Měřené hodnoty tónové clony jsou rozděleny na třetiny rozsahu potenciometru. Hodnota hlasitosti byla snížena na polovinu. Následuje pohled na změnu ve spektru při použití tvrdšího trsátka. Konec práce je věnován odlišnosti barvy dvou tónů, které byly nahrány při stejných podmínkách. Jejich rozdíl je dán držením krku elektrické kytary.
 • Item
  Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Havelková, Nikola; Koton, Jaroslav; Kubánek, David
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry typické pro DI boxy (THD, impedance, šířka pásma, dynamický rozsah atd.), znalosti ohledně transformátoru, respektive obecně ohledně cívek, či v neposlední řadě problematika operačních zesilovačů, která je pro návrh aktivního DI boxu naprosto nezbytná. Na základě této teorie jsou následně stanoveny parametry navrhovaného DI boxu, které jsou porovnány s komerčně dostupnými modely. Cílem je dosáhnout lepších hodnot nebo se jim alespoň přiblížit. Dále je navrženo obvodové schéma, které je za pomoci simulace v programu Multisim od National Instruments optimalizováno pro dosažení předem stanovených parametrů. S ohledem na výsledné specifikace DI box je dále navržena deska plošných spojů pro realizaci prototypu tohoto zařízení. Po jeho zhotovení je provedeno kontrolní měření pomocí APx525, jehož výsledky jsou pak porovnány s hodnotami, kterých bylo cílem dosáhnout.
 • Item
  Návrh a Konstrukce reproduktorové ozvučnice transmission line
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dobiášovský, Jiří; Balík, Miroslav; Schimmel, Jiří
  Obsahem práce je zpracování problematiky návrhu a konstrukce ozvučnic typu transmission line. V teoretické části je nejprve zpracováno téma reproduktoru, jeho konstrukčních prvků a jejich vlivu na vlastnosti reproduktoru. Dále jsou zpracovány jendnotlivé parametry reproduktoru, matematické vztahy pro jejich určení a je definován reproduktor vhodný pro ozvučnici typu transmission line. Bakalářská práce dále rozebírá princip funkce ozvučnice typu transmission line, její výhody a nevýhody oproti ostatním druhům ozvučnic. Zároveň jsou zpracované jednnotlivé konstrukční prvky a jejich vliv na výsledné charakteristiky ozvučnice. V praktické části je s ohledem na skutečnosti uvedené v teoretické části práce vybrán vhodný reproduktor a popsán následný návrh a konstrukce variabilní ozvučnice typu transmission line, která následně může sloužit jako učební pomůcka. Součástí práce je také popsání postupů měření ozvučnic s více reproduktory či rezonátory.