Přesnost řízení v ustáleném stavu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá přesností řízení v ustáleném stavu, rozborem regulačního obvodu a jeho částí. Důraz je kladen především na faktory ovlivňující přesnost regulace v ustáleném stavu, tedy typ obvodu, regulátoru a vstupního signálu. Vlivy jednotlivých faktorů jsou ověřeny jak ručními výpočty, tak programem Simulink na konci textu. Práce krátce pojednává i o stabilitě regulačních obvodů.
The main focus of this thesis are steady-state steering accuracy, analysis of the control systém and its parts. Emphasis is put mainly on factors influencing the precision of the steady-state, so on the system type, controler and the input signal. The influences of each factor is verified by calculations done by hand and also with the use of Simulink, at the end of this thesis. This text also discusses the stability of control systems.
Description
Citation
BELKOSKI, A. Přesnost řízení v ustáleném stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Švihálek (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s cíli a výsledky své BP. Následně zodpověděl oponentův dotaz (Nyquistovo kritérium) a reagoval na další připomínky ze strany školitele a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO