Nové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizace

Abstract
Táto práca sa zaoberá technikou výroby samousporiadaných nanoštruktúr pre elektrické aplikácie. Prototypy boli pripravené anodickou oxidáciou v dvoch dĺžkach a tromi rôznymi tepelnými úpravami. Štrukturálna charakterizácia bola spravená pomocou techniky SEM, TEM a EDX a vyhodnotenie nielen z štrukturálneho, ale aj z materiálového hľadiska. Jedinečná koreňová štruktúra samousporiadaných nanotyčiniek bola vyhodnotená a porovnaná po troch rôznych tepelných úpravách: po anodizácii, po vákuovom žíhaní, a po žíhaní vo vzduchu. Všetky prototypy obsahujú nanotyčinky s amorfnou štruktúrou, ale našli sa však aj nanokryštály pod koreňovými štruktúrami. Elektrická charakterizácia prototypov ukázala: odporové spínacie správanie (RS), diódové charakteristiky a charakteristiku podobnú pre diódy s kapacitorom. Aktívny povrch pre spínací mechanizmus je v hornej časti nanoštruktúr na rozhraní nanotyčiniek a zlatej elektródy. Výška Schottkyho bariéry na rozhraní Ti / TiO2 bola vypočítaná dvoma spôsobmi a pre všetky tri zariadenia bola nižšia ako 1,11 eV.
This work proposes a technique for fabrication of a self-ordered nanostructures for electrical applications. The devices were prepared by anodic oxidation in two lengths and three different heat treatments. The structural characterization using SEM, TEM and EDX technics, respectively, were evaluated from structural and material point of view as well. The unique root structure of the highly self-ordered nanocolumn arrays was evaluated and compared after three different heat treatments: as anodized, vacuum annealed and air annealed, respectively. The possible crystallographic orientation of the columns was not observed, however the nano-crystallites under the root structures were found. The electrical study about the devices shown resistive switching behavior (RS), diode like behavior and a capacitive coupled diode like behavior as well. The active surface, from RS point of view, for the switching mechanism is at the top of the nanocolumns and the gold top electrode. The Schottky barrier height of the Ti/TiO2 interface was calculated with two methods, and it was lower than 1,11 eV for all three devices.
Description
Citation
MÁRIK, M. Nové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Petr. Mikulík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ludvik Kunz, CSc., dr.h.c. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-10-20
Defence
Disertační práce Ing. Márika se zabývá problematiku technologie výroby samouspořádaných nanostruktur s využitím v perspektivních elektronických strukturách. Jedná se o typickou technologickou práci zabývající se oblastí nanotechnologií a řešící možnosti využití dostupných technologií pracoviště pro získání nových poznatků v oblasti technologií výroby nanostruktur. Problematika řešená v práci je aktuální z celosvětového pohledu a práce obsahuje nové a původní vědecké výsledky. Stanovené cíle byly splněny. Metody práce byly podpořeny studiem literatury, v práci jsou uvedeny odkazy na seznam 82 literárních zdrojů. V tomto seznamu jsou uvedeny i 2 vlastní publikace doktoranda. V průběhu obhajoby Ing. Márik přesvědčivě prokázal své tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu. Své výsledky prezentoval v angličtině a na dotazy oponentů a členů komise odpověděl uspokojivě čímž prokázal výborné znalosti zkoumaného oboru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO