Figura v pohybu

Abstract
Celé své bakalářské studium jsem si vybírala náhodné náměty na zadaná nebo nezadaná témata, a když jsem se nad svými výběry zamýšlela zpětně, objevila jsem mezi nimi spojitosti, které nebyly zamýšlené. Zjistila jsem, že celou mojí dosavadní tvorbou je v určitých prvcích protkaný vývoj mé osobnosti, emocí. Je zde patrný můj vnitřní boj. ...témata mých děl byly vybrány náhodně bez patrného emočního podtextu, ale přesto když se na ně podívám, tak vidím sochy znázorňující můj vnitřní emoční vývoj.
All through my bachelor's studies, I chose random subjects on single or not single subjects, and as I contemplated my selections in retrospect, I discovered connections between them that were not intended. I've learned that my entire work so far has been laced with the evolution of my personality, my emotions, in certain elements. My inner struggle is evident here. ...the subjects of my works were chosen random without any discernible emotional subtext, but still when I look at them, I see sculptures depicting my inner emotional development.
Description
Citation
HAVELKOVÁ, G. Figura v pohybu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena přečtením posudků vedoucího a oponenta, poté studentka představila svou práci a reagovala na podněty a dotazy z posudků. V následující rozpravě byla pozornost věnována nejvíce instalaci díla v exteriéru (pod stromy) a otázce osvětlení. Dále se členové komise ptali na volbu modelu a použití biče. T. Hlavina se ptal na konkrétní detaily řešení figury.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO