Aplikace genetického programování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje problematice úlohy Langtonova mravence a využití stromového a lineárního genetického programování jako metod pro řešení tohoto problému. Langtonův mravenec je abstraktní matematický model, jenž využívá jednoduchých pravidel k pohybu mravence po dvoudimenzionální mřížce. Úkolem je sesbírat všechnu potravu v co nejmenším počtu kroků. Cílem práce je tedy aplikace výše dvou zmíněných technik na vybrané instance tohoto problému, následné provedení experimentů a statistické vyhodnocení včetně porovnání výsledků s těmi dostupnými v literatuře. Mimo to bude cílem dané metody optimalizovat různými vylepšeními pro dosáhnutí co nejlepších výsledků.
This thesis deals with the problem of the Langton's artificial ant task and the use of tree-based and linear genetic programming as methods for solving this problem. Langton's ant is an abstract mathematical model that uses simple rules to move an ant along a two-dimensional grid. The task is to collect all the food in as few steps as possible. The goal of the thesis is the application of the two techniques mentioned above to selected instances of this problem, subsequent experimentation and statistical evaluation, including a comparison of the results with those available in the literature. In addition, the aim will be to optimize the given methods with various improvements to achieve the best possible results.
Description
Citation
KACHYŇA, T. Aplikace genetického programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO