Projektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Jelikož má příprava nabídky automatizovaného řešení skladu vymezené zdroje, časový termín a definovaný rozsah, lze její charakter vnímat jako projekt a průběh tedy efektivně řídit pravidly projektového managementu. Diplomová práce se v první části věnuje teoretickému základu dané problematiky, v druhé části řeší aktuální situaci v korporátním i lokálním prostředí vybrané společnosti a ve třetí rozebírá současný stav řízení daného typu projektů. Na základě detailního popisu procesu, následně identifikovaných problémů a zjištěných souvislostí za pomoci diagramu “rybí kost“ byly grafickým nástrojem analýzy silových polí stanoveny oblasti a konkrétní body pro zlepšení současného stavu. Tyto konkrétní návrhy pro zvýšení efektivity a snížení potřebného času byly představeny ve čtvrté části včetně návrhu pro sledování a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti a podmínek, které je nezbytné brát v potaz pro úspěšnou realizaci návrhů.
Since the preparation of the automated warehouse solution offer has defined resources, a time limit and a defined scope, its nature can be perceived as a project and the process can therefore be effectively controlled by the rules of project management. The first part of the thesis deals with the theoretical basis of the issue, the second part deals with the current situation in the corporate and local environment of the selected company and the third part analyses the current state of management of this type of projects. On the basis of a detailed description of the process, the problems subsequently identified and the connections established with the help of a "fishbone" diagram, areas and specific points for improvement of the current state of affairs were identified with the graphical tool of force field analysis. These specific suggestions for increasing efficiency and reducing the time required were presented in the fourth section, including a proposal for tracking and monitoring key performance indicators and conditions that need to be taken into account for successful implementation of the suggestions.
Description
Citation
VRBA, V. Projektové řízení procesu nabídky na automatizované řešení skladu ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jedná se o validovanou metodiku nebo pouze návrh? zodpovězeno 2. Co znamená v anglickém jazyce zkratka KPI? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO