Určení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vypořádáním podílového spoluvlastnictví za pomoci stanovení ceny obvyklé u vybrané nemovité věci. V první části se práce zaměřuje na rešerši literatury a právních judikátů, rovněž tak vysvětlení pojmů, které se dané problematiky týkají a vymezení postupu vypořádání spoluvlastnictví. Dále je popsána vybraná nemovitost, která bude předměten vypořádání, spolu s popisem lokality, ve které se nachází. Ve druhé části práce je již vypracován samotný postup vypořádání podílového spoluvlastnictví, včetně stanovení ceny obvyklé, pro jednotlivé způsoby vypořádání – převedení podílu na jednoho vlastníka a vyplacení druhého adekvátní částkou, rozdělení nemovitosti a případné doplacení do výše podílu a prodej nemovitosti prostřednictvím veřejné dražby. V případech převedení podílu a prodeje ve veřejné dražbě, byla cena obvyklá stanovena metodou přímého porovnání z realizovaných cen. Bytové jednotky, které vznikly rozdělením nemovitosti byly rovněž oceněny porovnávací metodou z dat vytvořené databáze.
The thesis deals with the settlement of co-ownership shares through the determination of the usual price for a selected real estate property. The first part of the thesis focuses on a literature review and legal case studies, as well as the explanation of terms related to the issue and the definition of the procedure for settling co-ownership. Furthermore, the selected property, which will be the subject of the settlement, is described along with a description of the locality in which it is located. In the second part of the thesis, the actual procedure for settling co-ownership is elaborated, including the determination of the usual price for the various methods of settlement – transferring the share to one owner and compensating the other with an appropriate amount, dividing the property and possibly compensating to the extent of the share, and selling the property through a public auction. In the cases of share transfer and sale through public auction, the usual price was determined by the direct comparison method from realized prices. The residential units that resulted from the division of the property were also appraised using the comparison method from data created in the database.
Description
Citation
FROĽOVÁ, S. Určení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Jak probíhá třetí případ vypořádání podílového spoluvlastnictví dražbou? 2. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Je ve výměře bytu v 2. NP zahrnuta terasa? 3. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., položil otázku: Je opravdu dům z roku 1997? 4. Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Jak je řešen sklep a podkroví? Je schodiště vedoucí z 1. NP do 2. NP stavebně odděleno od obytných prostorů v 1. NP, případně jakým způsobem? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO