Stabilita vezikulárních komplexů vůči změnám jejich koncentrace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stabilitou vezikulárních systémů tvořených z iontových amfifilních párů. Tyto kataniontové vezikuly jsou tvořeny jednořetězcovými tenzidy CTAB (cetyltrimethylamonium bromid) a SDS (dodecylsíran sodný), které jsou stabilizované přídavkem dvouřetězcového tenzidu DODAC (dioktadecyldimethylamonium chlorid) a 43 mol.% cholesterolu. Cílem práce je ověřit stabilitu těchto systémů při změnách jejich koncentrace. Pro toto měření byla připravena koncentrační řada vezikul ředěná deionizovanou vodou. Stabilita byla vyhodnocována metodami dynamického (DLS) a elektroforetického (ELS) rozptylu světla měřením v týdenních intervalech po dobu čtyř týdnů. Metodou DLS byly určeny průměrné hodnoty velikosti vezikul v roztoku a jejich změny v průběhu měření, metodou ELS byla získána informace o změnách náboje vezikul o různé koncentraci v čase. Jako stabilní byly označeny vzorky o vyšší koncentraci, tedy do desetinásobného zředění roztoku vezikul, u nižších koncentrací byly naměřeny vyšší hodnoty průměrných velikostí a nižší hodnoty zeta potenciálu, podle nichž lze takto zředěné vezikuly označit za nestabilní. Bylo také provedeno vizuální pozorování, kde však nebyla pozorována viditelná agregace v roztocích. Dále bylo sledováno agregační chování vezikul metodou fluorescenční spektroskopie za pomoci sondy pyren.
This bachelor thesis is focused on the stability of vesicular systems that consist of ion pair amphiphile. These catanionic vesicles were prepared from single-chained surfactants CTAB cetyltrimethylammonium bromide) and SDS (sodium dodecyl sulphate), which were stabilized by adding double-chained surfactant DODAC (dimethyldioctadecylammonium chloride) with 43 mol.% cholesterol. The aim of the thesis was to verify the stability of vesicular systems against changes in their concentration. For the measurement, a concentration series was prepared by diluting vesicles with deionized water. The stability was evaluated by dynamic (DLS) and electrophoretic (ELS) light scattering measurements at weekly intervals for four weeks. By DLS method were determined the average values of the size of vesicles and their changes during the measurement, the method ELS provided the information about changes of charge with different concentration in time. Samples with a higher concentration, i.e. no dilution till tenfold dilution of the vesicle solution, were marked as stable, higher values of average sizes and lower values of zeta potential were measured at solution with lower concentrations, according to which such diluted vesicles can be described as unstable. There were also visual observations made, but no visible aggregation in the solutions was observed. Furthermore, the aggregation behavior of the vesicles was observed by fluorescence spectroscopy using pyrene as fluorescent probe.
Description
Citation
VELICHOVÁ, V. Stabilita vezikulárních komplexů vůči změnám jejich koncentrace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své bakalářské práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise zhodnotila její bakalářskou práci celkově jako výbornou. Dzik: Co se stalo s protiionty použitými pro přípravu vezikulů? Jak byla počítána hmotnostní procenta cholesterolu? Márová: Tyto vezikuly se zamýšlejí aplikovat do lidského organismu? Existuje nějaká metoda na potvrzení inkorporace pyrenu do vezikul? Vala: V jaké podobě je aplikována fluorescenční sonda?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO