Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se věnuje studiu vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání. V teoretické části této práce je popsán vliv nasákavosti obkladu a obsahu polymerního prášku na tahovou přídržnost a smykovou pevnost. Poté byla provedena rešerše známých metod pro stanovení smykových pevností lepidel a malt. V posledním kroku teoretické části je tato bakalářská práce zaměřena na nejčastější stavební vady a poruchy, které při lepení a jejich následném užívání po zabudování do konstrukce obkladových prvků a dlaždic nastávají. Praktická část bakalářské práce se věnuje návrhu a odzkoušení alternativní metody stanovení smykové pevnosti slepu, se snahou při návrhu dosáhnout co nejjednodušší a nejekonomičtější varianty při zkoušení (snadná příprava vzorku, nízké nároky na přístrojové vybavení) s možností nahrazení známé metody DIN 18156-3 na zkoušení smykové pevnosti cementových lepidel.
This bachelor thesis deals with the study of the properties of the polymer modified cementitious tile adhesives during shear stress. In the theoretical part of this thesis is described the influence of absorption of the tile and the content of polymer powder on tensile adhesion and shear strength. After that, the review of known methods for determining the shear strength of adhesives and mortars was done. In the last step of the theoretical part, this bachelor thesis is focused on the most common building defects and failures that occur during the tiling and their subsequent use in the construction of wall cladding elements and ceramic floor tiles. The practical part of the bachelor thesis is focused on the design and testing of an alternative method for the determination of shear strength of bonding, with the effort to achieve the simplest and the most economical option for testing (easy sample preparation, low demands on instrumentation) with the possibility of replacing the known method DIN 18156-3 for testing shear strength of cementitious tile adhesives.
Description
Citation
POWETZ, D. Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Řehořek - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Dominik Powetz seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Studium vlastností polymery modifikované cementové lepicí hmoty při smykovém namáhání~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO