Aplikace pro frontalizaci obličeje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na implementaci aplikace pro frontalizaci obličeje pomocí projektu Complete Face Recovery GAN a pomocí otočení 3D modelu obličeje s následným vyrenderováním. Cílem práce je zhodnotit vliv aplikace na úspěšnost rozpoznávání obličeje na základě datasetu Fidentis. Výsledky jsou prezentovány ve formě krabicových grafů, které znázorňují euklidovské vzdálenosti mezi vygenerovanými frontalizovanými snímky a reálnými snímky. Při experimentování bylo zjištěno, že při frontalizaci pomocí otočení 3D modelu z vysokých úhlů natočení, stoupá úspěšnost procesu rozpoznávání obličeje. Naopak, při frontalizaci pomocí projektu Complete Face Recovery GAN, úspěšnost rozpoznávání značně klesá. Pro porovnání snímků byl použit algoritmus VGG Face. Celá aplikace je implementována v jazyce Python s využitím běžně dostupných knihoven.
This work focuses on implementing an application for face frontalization using the CFR-GAN project and rotating the 3D face model followed by rendering. The aim of this work is to evaluate the impact of the application on face recognition accuracy based on the Fidentis dataset. The results are presented in the form of box plots, which depict the Euclidean distances between the generated frontalized images and the real images. It was found that when frontalizing using the rotation of a 3D model from high angles of rotation, the success of facial recognition process increases. Conversely, when frontalizing using the Complete Face Recovery GAN projekt, the recognition success signiĄcantly decreases. The VGG Face algorithm was used for comparing the images. The entire application is implemented in Python using commonly available libraries.
Description
Citation
TICHÝ, F. Aplikace pro frontalizaci obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO