MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
KONCEPT - Jiný než očekávaný přístup k problému - Snaha o implementaci staletími prověřeného modelu tzv. městského domu (v parteru umístěn obchod či služby, v podlaží pak bydlení) do podmínek Přerova 21. Století. Je to vůbec možné??? - Minimalizace počtu parkovacích stání a jejich situování výlučně na terén, ve snaze vyhnout se parovodu. ŘEŠENÍ ÚZEMÍ Jedná se o polyfunkční komplex tvořený pěti samostatnými objekty se zastoupením následujících funkcí: obchod, služby, kancelář, náboženské prostory a bydlení (převažující). Cílem řešení je vhodné doplnění nárožní proluky mezi ulicemi Brabansko a Malá Dlážka. Zároveň maximální využití kvalitních světelných podmínek (orientace uličních fasád na jihovýchod) a atraktivního výhledu na historické jádro města s dominantou věže. Rytmizací a členitostí fasád objekty narušují výrazně horizontální uliční frontu a ve výškově vygradovaném nároží vytváří protipól objektu přilehlého Sokola.
CONCEPTION - Different attitude than expected - Attempt to implement a model of so called city house which is already known for centuries in present Přerov. -Attempt to minimalize need number of parking places and their placement only on the groung. SOLUTION A result of the design is polyfunctional complex of five separate houses with following functions: housing (mayority) services, shopping, offices and religious areas.The goal of the solution is to fill up the corner between Brabansko and Malá Dlážka streets properly and avail excellent light conditions (orientation of main street facades is southeastern). With the rhytm and facade division particular objects try to distort strong horizontality of the street line. The corner is accented and thus represents the opposite of close Sokol building.
Description
Citation
DOSTÁLOVÁ, L. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing.arch. Mária Topolčanská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-24
Defence
Prezentace projektu a konceptu řešení, zodpovězení otázek
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO