Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá porovnáním přesnosti metod využitých pro ocenění rozestavěné stavby mateřské školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy používané v diplomové práci a související s daným tématem. Uvedeny a popsány jsou jednotlivé metody používané k oceňování rozestavěných staveb. V praktické části jsou vybrané metody aplikovány na konkrétní příklad rozestavěné stavby mateřské školy Kamechy ve dvou fázích rozestavěnosti vlastního objektu mateřské školy. Aby bylo možné zjistit, zda se v tomto konkrétním případě projeví rozdíly cen při použití různých oceňovacích metod stejným způsobem také v čase, je provedeno ocenění a vyhodnocení pro dvě cenové úrovně (CÚ) – CÚ roku 2014 a CÚ roku 2018. Na základě porovnání, analýzy a vyhodnocení dílčích i celkových výsledků ocenění je zhodnocena přesnost (jednotlivých) použitých metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy Kamechy.
The thesis deals with the comparison of the accuracy of methods used for valuation of the construction of the kindergarten. The theoretical part defines basic terms used in thesis and those related to the topic. Individual methods used for appraisal under construction are presented and described. In practical part, selected methods are applied to a concrete example of partially costructed Kamechy kindergarten in two phases of building process. In order to determine whether price differences among different valuation methods change over time, an appraisal is performed for two different price levels - for years 2014 and 2018. Based on comparison, analysis and evaluation of partial and overall results of the evaluation, accuracy of all appraisal methods used for valuation of partially constructed kindergarten are calculated and determined.
Description
Citation
KOPEČKOVÁ, M. Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázku Proč jsou v rozpočtu použity klempířské výrobky z různých materiálu? Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO