Tříválcové motory pro malé osobní automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je soustředit informace o tříválcových spalovacích motorech, užívaných v současné době v malých osobních automobilech. Práce je koncipována jako rešerše dostupných elektronických zdrojů, firemní literatury a článků z odborných periodik a uvádí základní technicko-ekonomické parametry 15 vybraných typů tříválcových motorů. Zahrnuje porovnání tříválcových zážehových motorů metodou rozhodovací analýzy a prognózu budoucího vývoje a uplatnění tohoto konceptu pohonných jednotek u malých osobních automobilů.
The aim of this bachelor’s thesis is to gather information about three-cylinder combustion engines used in small passenger cars nowadays. The thesis is conceived as a search of available electronic sources, company literature and specialized journal articles and involves fundamental technical-economic parameters of 15 selected types of three-cylinder engines. It contains the comparison of three-cylinder gasoline engines using the method of decision analysis and the prognosis of future development and application of such engine unit concept in small passenger cars.
Description
Citation
NÁROVEC, J. Tříválcové motory pro malé osobní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student seznámil komisi s průběhem řešení, obsahem a výsledky své bakalářské práce. Zodpověděl postupně všechny otázky oponenta. 1) Udržuje setrvačník skutečně „konstantní rychlost motoru“, jak se uvádí na str. 5? 2) Je pro rovnoměrnost chodu agregátu klíčovou veličinou hmotnost setrvačníku (str. 5), nebo jeho jiná fyzikální veličina? 3) Je u některého z uvedených tříválců použit excentrický klikový mechanismus? Pokud ano, tak jaký je účel tohoto provedení? 4) K jakému účelu slouží vyvažovací hřídel, používaný u některých řadových tříválců?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO