Vitalita v architektonickém prostředí

Abstract
Stále častěji se objevují výzkumy týkající se kvality architektonického prostředí z hlediska komplexního mentálního, sociálního a fyzického zdraví. Je to téma, které v minulosti bylo ve své komplexnosti často opomíjeno. Díky vzniku speciálních oborů stavební biologie, biofilní architektury, dílům Christophera Alexandera a Nikose Salingarose je možné na tuto problematiku nahlížet z různých stran. Cílem této práce je analyzovat téma vitality architektonického prostředí s využitím výzkumu schopností a vnímání jeho uživatelů. Není tedy cílem vytvořit novou teorii „vitalitu podporujícího architektonické prostředí“, ale spíše popsat, jak fenomén vnímají samotní uživatelé. Uživatel sám může dát zpětnou vazbu, jaké jsou pro něj nejdůležitější znaky vitalitu podporujícího architektonického prostředí. Tyto znaky jsou hierarchicky seřazeny dle důležitosti, podrobeny analýze a podrobně rozepsány tak, aby mohly být relativně jednoduše aplikovatelné v praxi. Disertační práce také umožní srovnání s dosavadními pracemi k danému tématu.
More and more research studies are being conducted on the quality of architectural space as a factor affecting our mental, social and physical health. In the past, this topic was often overlooked in its complexity. The establishment of the specialized fields of building biology, biophilic architecture and the works of Christopher Alexander and Nikos Salingaros now allow us to consider various facets of this subject. This dissertation aims to analyse the topic of vitality in architectural space by studying the abilities and perceptions of its users. Therefore its aim is not to develop a new theory of “vitality-enhancing architectural space”, but to describe how this phenomenon is perceived by the users themselves. Users can provide feedback on which features of architectural space they see as the most important for the feeling of vitality. These features have been hierarchically organized based on their perceived importance, analysed and described in detail to allow their relatively easy application in practice. This dissertation will also allow a comparison with other existing works on the studied topic.
Description
Citation
EYER, D. Vitalita v architektonickém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2017-05-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO