Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá obrobitelností materiálů, v teoretické části jsou popsány faktory, které mají dominantní vliv na obrobitelnost. Dále jsou zde uvedeny základní aspekty, podle kterých se stanovuje obrobitelnost materiálu a opotřebení nástroje. Je zde uvedeno rozdělení kobaltových slitin, a to včetně slitiny UMCo-50, která je předmětem experimentálního zkoumání. Jedná se o slitinu pro vysokoteplotní použití s dobrou otěruvzdorností a využívá se zejména tam, kde ostatní materiály díky vysoké teplotě ztrácí své mechanické vlastnosti. Praktická část navazovala na diplomovou práci mého kolegy Ing. Petera Prna [1], který však z nedostatku času nedokázal naměřit všechny potřebné veličiny, resp. průběh opotřebení hřbetu pro zbývající dvě řezné rychlosti. V průběhu experimentu se sledovalo opotřebení hřbetu nástroje v závislosti na čase při různých řezných rychlostech u technologie soustružení. Hlavním cílem bylo zjistit výsledné trvanlivosti nástroje u zbylých řezných rychlostí a získat tak přesnější Taylorovu závislost. Při soustružení se též sledovaly velikosti řezných sil, kvalita obrobené plochy a utváření třísek.
The diploma thesis deals with the machinability of materials, the theoretical part describes the factors that have a dominant influence on machinability. The basic aspects according to which the machinability of the material and the wear of the tool are determined are also given here. The distribution of cobalt alloys is given here, including the UMCo-50 alloy, which is the subject of experimental research. It is an alloy for high-temperature use with good abrasion resistance and is used especially where other materials lose their mechanical properties due to the high temperature. The practical part followed the thesis of my colleague Ing. Peter Prno [1], which due to lack of time could not measure all the necessary quantities, resp. course of back wear for the remaining two cutting speeds. During the experiment, the wear of the tool back was monitored as a function of time at different cutting speeds in turning technology. The main goal was to determine the resulting tool life at the remaining cutting speeds and thus obtain a more accurate Taylor dependence. The turning forces, the quality of the machined surface and the formation of chips were also monitored during turning.
Description
Citation
JAKUBEC, T. Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Martin Madaj, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč se měří opotřebení na hřbetě, a ne na špici? částečně zodpovězeno 2. Jaký byl použitý řezný materiál a úhel nastavení hlavního ostří? zodpovězeno 3. Kdy došlo k opotřebení povlaku na řezném nástroji? částečně zodpovězeno 4. Jaký byl použitý povlak na řezném nástroji? zodpovězeno 5. Na jakém zařízení bylo měřeno opotřebení nástroji? zodpovězeno 6. Mohl mít na výsledky vliv druh použitého upínání, stroje a nástroje? částečně zodpovězeno 7. Co ve statistice označuje medián? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO