Stanovení fyzikálno-chemické stability zubních past

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie fyzikálno-chemickej stability zubných pást. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce sa zaoberá zubnými pastami, ich krátkou históriou a zložením. Ďalej sú popísané stabilitné štúdie a metódy analýzy stability. V rámci praktickej časti boli vykonané dlhodobé aj zrýchlené stabilitné štúdie na bezvodných zubných pastách, na zubných pastách na báze vody a na zubných pastách na báze hydrogénuhličitanu sodného. Bola hodnotená fyzikálna stabilita produktov sledovaním vzhľadu a farby vizuálne, vône senzoricky, hodnoty pH pomocou pH metra a viskozity rotačným viskozimetrom. Chemická stabilita bola sledovaná stanovením obsahu voľného fluóru iónovou chromatografiou a pomocou iónovoselektívnej elektródy, celkových fosfátov a draslíku taktiež iónovou chromatografiou, hydrogénuhličitanu sodného titračne, rozpustného zinku pomocou atómovej absoprčnej spektrometrie a bola sledovaná aj vodná aktivita.
This diploma thesis is focused on determining the physico-chemical stability of toothpastes. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the work deals with toothpastes, their short history and composition. Stability studies and methods of stability analysis are described below. In the practical part were performed long-term and accelerated stability studies on anhydrous toothpastes, on water-based toothpastes and on toothpastes based on sodium bicarbonate. The physical stability of the products was evaluated by monitoring the appearance and color visually and odor sensory, the pH value using a pH meter and the viscosity with a rotational viscometer. Chemical stability was monitored by determining the free fluorine content by ion chromatography and by ion-selective electrode, total phosphates and potassium also by ion chromatography, sodium bicarbonate by titration, soluble zinc by atomic absorption spectrometry and water activity was also monitored.
Description
Citation
POSZTÓSOVÁ, G. Stanovení fyzikálno-chemické stability zubních past [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-09
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Obruča: Kontroluje se v průběhu skladování trvanlivost výrobků? Testy neprobíhájí pro každou šarži? prof. Kráčmar: Kolikrát se opakovalo měření u jednotlivých vzorků? doc. Brázda: Jsou nějaké látky, které se nesmí využívat v dětských zubních pastách, ale pasty pro dospělé je obsahují? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale rovněž schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO