Most na dálnici D3 v km 33,588 na Slovensku

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu převádějícího dálnici D3 přes hluboké údolí mezi obcemi Svrčinovec a Skalité. K této práci byly vypracovány tři varianty, ze kterých byla pro podrobné řešení vybrána varianta předpjatého komorového mostu se šikmými stěnami. Hlavní nosná konstrukce byla navržena jako spojitá o pěti polích z dodatečně předpjatého betonu. Nosná konstrukce je betonována po fázích pomocí výsuvné skruže. Celková délka nosné konstrukce je 255,50 m. Půdorysně je most v přímé. Analýza konstrukce byla provedena prostřednictvím několika modelů, které byly vytvořeny v programu Scia Engineer 21.1. Posudky na mezní stav únosnosti a použitelnosti byly provedeny dle platných norem. Analýza konstrukce byla provedena v podélném a příčném směru. Součástí práce je také časově závislá analýza (TDA), která zohledňuje fáze výstavby. Na závěr byla vypracována výkresová dokumentace a vizualizace.
The diploma thesis deals with the design of a motorway bridge carrying the D3 motorway over a deep valley between Svrčinovec and Skalité. Three variants were developed for this work, from which the variant of a prestressed box girder bridge with sloping walls was selected for a detailed solution. The main superstructure was designed as a continuous structure with five spans of post-tensioned concrete. The superstructure is concreted in phases by means of an movable scaffolding system. The total length of the supporting structure is 255.50 m. The bridge is straight in plan. The analysis of the structure was carried out by means of several models that were created in Scia Engineer 21.1. The assessments of ultimate limit state and serviceability limit state were made according to valid standarts. The analysis of the structure was carried out in longitudinal and transverse directions. This thesis also includes a time dependent analysis (TDA) that takes the construciton phases into account. Finally, drawings and visualizations were produced.
Description
Citation
LIPOVSKÝ, V. Most na dálnici D3 v km 33,588 na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Panáček (člen) Ing. Martin Zlámal, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2024-02-01
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček Jak si představujete působení předpínacích tyčí v příčníku? Bylo dodrženo umístění předpínacích tyčí podle modelu Strut-and-Tie? Student odpověděl. doc. Borzovič Jak bude probíhat kontrola a údržba mostní konstrukce? Byla v práci zohledněna slovenská národní příloha EN? Student odpověděl. Ing. Kulhavý Jaký typ dilatačních závěrů byste použil? Jaké typy mostních závěrů znáte? Student odpověděl částečně. doc. Borzovič Jaké orientační prodloužení NK lze u této konstrukce očekávat? Student odpověděl s mírnou dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO