Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový

Abstract
Disertační práce se zabývá možnostmi přidání R-materiálu do asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový (SMA), která se stále více prosazuje díky své dobré odolnosti vůči trvalým deformacím a velkému dopravnímu zatížením. Díky použití kvalitních vstupních materiálů při výrobě se jedná o cenný materiálový zdroj. V teoretické části je popsáno složení směsi SMA a problematika recyklace vozovek. Praktická část se zabývá laboratorními návrhy směsi typu SMA 11S s podílem R-materiálu 0 až 50 %. Na základě těchto návrhů byl realizován zkušební úsek s 17 variantami, které se liší obsahem a kvalitou R-materiálu a použitými přísadami. Všechny varianty byly podrobeny funkčnímu zkoušení nejen na směsích, ale také na znovuzískaných pojivech. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikované metodiky s názvem: „Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA (Stone Mastix Asphalt)“. V závěru jsou shrnuty výsledky disertační práce.
The dissertation deals with the possibilities of adding recycled asphalt pavement (RAP) to the stone mastic asphalt (SMA), which is increasingly being promoted due to its good resistance to permanent deformations and high traffic load. Thanks to the use of high-quality input materials in production, this is a valuable material source. The theoretical part describes composition of SMA mixture and problems of pavement recycling. The practical part deals with SMA 11S laboratory designs with RAP ratio of 0 to 50%. Based on these suggestions, a trial section with 17 variants was placed, which varied with the content and quality of the RAP and the used additives. All variants have been subjected to functional testing not only on mixtures but also on recovered binders. The results obtained during the dissertation were used to build a certified methodology named "Methodology of application RAP to Stone Mastic Asphalt." In conclusion, the results of the dissertation are summarized.
Description
Citation
COUFALÍKOVÁ, I. Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2019-06-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO