Popkulturní podoba neošamanismu

Abstract
Ústředním tématem mojí závěrečné diplomové práce je současná nenáboženská spiritualita. Zajímá mne souvztažnost obecné nálady v globalizované společnosti euroamerického světa a specifického způsobu zacházení se spiritualitou a mystikou. Vycházím z toho, že v důsledku všeobecně rozšířeného pocitu nejistoty je zásadním způsobem charakteristická touha po dosažení iluze pospolitosti a potřebou převyšujícího řádu. Určuje jí doba silně individualistická, doba přemíry podívaných, cynické lhostejnosti vůči realitě a iluzi. Je to doba, které chybí vize a kdy mají zboží i mezilidské vztahy krátkou životnost. Také formální podoba této neospirituality v kontextu popkultury má pro mne určující a výpovědní hodnotu.
The central theme of my final thesis is contemporary secular spirituality. I am interested in the correlation between the general mood in the globalized society of the Euro-American world and the specific way of dealing with spirituality and mysticism. I assume that, as a result of the widespread feeling of insecurity, the desire to achieve the illusion of community and the need for an excess of order is a fundamental characteristic of our time. It is determined by a highly individualistic regime of contemporaneity, a time of excess spectacles, cynical indifference to reality and illusion. It is a time when visions are lacking and when goods and interpersonal relationships have a short lifespan. The formal form of this neo-spirituality in the context of pop culture also has a defining and telling value for me.
Description
Citation
NESLÁDKOVÁ, T. Popkulturní podoba neošamanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Ondřej Tobola (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod komise zhlédla video. Studentka následně popsala záměr DP a její instalace. Byly přečteny posudky vedoucícho a oponenta práce. Studentka byla vyzvána k zodpovězení dotazů plynoucích z posudků. Zdůraznila vážnost komentáře vůči teoretickým zdrojům DP, ale současně je bere s nadhledem. Mgr. Koryčánek kritizuje nevyzrálost práce a především chaotickou instalaci a nejasnost záměru. Studentka s kritikou souhlasí, V. Artamonov ji dále rozvádí o další detaily. Předseda komise vyzval další členy komise k podání dotazů. Po další diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO