Pětiválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv excentricity kľukového mechanizmu na priebeh síl medzi piestom a vložkou valca, taktiež zistiť jeho vplyv na vyváženie celej sústavy. Je potrebné navrhnúť vyváženie pre zvolenú hodnotu excentricity a následne podrobiť kľukový hriadeľ pevnostnej analýze s prihliadnutím na torzné kmitanie. Problematika ma natoľko zaujala, že som nad rámec zadaných úloh navrhol torzný tlmič kmitov.
The aim of this thesis is to find out the influence of eccentricity of crank mechanism on the duration of the force between the piston and the cylinder liner. At the same time I wanted to find out its influence on the balance of the whole system. It is important to design the balance for the selected value of the eccentricity and subsequently put through the crank shaft to stress analysis with torsional vibrations. I got so interested in this problem that in addition to the whole topic I designed a torsional vibration damper.
Description
Citation
SÜTTŐ, D. Pětiválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Nejprve student seznámil komisi s hlavními body své diplomové práce, dále přikročil k zodpovězení otázek oponenta. Na první otázku, jaký je optimální poměr excentricity a délky ojnice a jak lze tento optimální poměr nalézt, student odpověděl. Na další otázku, ohledně použitého způsobu vyvážení, student odpověděl. Na navazující otázku, proč bylo využito silového vyvážení klikového hřídele a výhod silového vyvážení, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO