Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí

Abstract
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG034 - Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu bývalé nádražní budovy v Ústí nad Orlicí, jenž se nachází západně od centra města Ústí nad Orlicí. Základní ideou návrhu bylo využít objekt tak, aby byla zachována jeho historická hodnota spolu s odkazem na bývalé technické využití, která přinese nový život do této části města. V současné době je budova nevyužívána, neplní svou původní funkci a je vyklizena. Pouze příležitostně využívána správcem budovy či mobilním stánkem s občerstvením. Exteriér objektu nebude nijak měněn, stále si zachová svoji atmosféru a novým využitím objektu láka kolemjdoucí k návštěvě ať už zachovaných historických funkcí kavárny, která je pojata jako literární nebo návštěvě restaurace. Návštěvníci mohou využít také služeb VIDA-parku, který odkazuje na historicky technické využití objektu. Toto využití má funkci výchovně vzdělávací za pomocí hry, je tedy lákadlem i pro školní výlety, které jsou dětem přínosem.
The aim of the thesis was to create documentation for building permit and a part of building design documentation, based on architectural study prepared in subject named AG34 – Architectural Design Studio IV. Main content of the study was reconstruction of the former railway station in Ústí nad Orlicí building and finding a new function for the object that is situated near of town centre. The basic idea of the design was to use the building to preserve its historical value along with a reference to the former technical use that will bring new life to this part of the city. At present the building is not used, it does not fulfill its original function and it is cleared. Only occasionally used by a building manager or a mobile refreshment stand. The exterior of the building will not be altered, it will still preserve its atmosphere and new use of the object of the invite passing to visit the preserved historical functions of the café, which is conceived as a literary or restaurant. Visitors can also visit the VIDA-Park service, which refers to the historical technical use of the object. This use has the role of education through by play, so it is also an attraction for school trips, which are a benefit to children.
Description
Citation
BORTLOVÁ, K. Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO