Vývoj zařízení a metodiky pro spektrometrii laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS)

Abstract
Táto práca sa zaoberá prenosom analytických modelov medzi rôznymi systémami spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) a porovnaním LIBS výsledkov získaných na rôznych systémoch. Instrumentácia LIBS aj spracovanie LIBS spektier sú vysoko flexibilné. Bohužiaľ, kvôli týmto flexibilitám sú výsledky získané na jednom LIBS systéme zriedka priamo porovnateľné s výsledkami získanými na inom systéme. Toto je ďalej komplikované rôznymi, často neznámymi, účinkami algoritmov spracovania LIBS spektier. V dôsledku toho sú modely analýzy spravidla špecifické pre systém (a parametre). Prenos analytických modelov medzi rôznými systémami by viedol k významnému zlepšeniu analytických schopností metódy LIBS a k miernemu zníženiu nákladov v priemyselných aplikáciách LIBS. Práca skúma vplyv rôznych stratégií merania metódou LIBS. Naďalej, práca skúma transformáciu získaných LIBS spektier prostredníctvom spracovávania údajov. Práca sa napokon zaoberá prenosom analytických modelov medzi rôznymi LIBS systémami.
This work deals with the transfer of analysis models across various laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) systems and the comparison of LIBS measurements obtained on distinct systems. Both the LIBS instrumentation and the data processing applied to LIBS data are highly flexible. Unfortunately, due to these flexibilities, results obtained on one LIBS system are rarely directly comparable to results obtained by a different system. This is further complicated by the various, often unknown, impact of the wide range of data processing algorithms on the LIBS data. Consequently, analysis models are generally system (and parameter) specific. The transfer of analysis models across various systems would result in the significant enhancement of the analytical capabilities of LIBS and in moderate cost reductions in industrial LIBS applications. The work studies the impact of various data collection strategies on LIBS data. Moreover, the work investigates the transformation of the acquired LIBS data through data processing. Lastly, the work addresses the transfer of analysis models across various LIBS systems.
Description
Citation
KÉPEŠ, E. Vývoj zařízení a metodiky pro spektrometrii laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) RNDr. Martin Ferus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-02-15
Defence
Dizertační práce Ing. Képeše se zabývá přenosem analytických modelů mezi různými systémy spektroskopie laserem indukované plazmy (LIBS) a porovnáním LIBS výsledků získaných na různých systémech. Práce je vynikající experimentální prací s bohatou částí zahrnující další zpracování velkých datových bloků pro fyzikální a chemickou analýzu, kalibraci a vyhodnocení dat pro analytické účely. Zároveň poskytuje nejnovější poznatky vedoucí k výraznému rozvoji analýzy LIBS. Cíle stanovené v práci byly splněny. Působivý seznam publikací doktoranda svědčí o jeho vysoké odbornosti. Práce je dobře napsaná jak po stránce struktury, tak po jazykové úrovni. Dizertační práce Ing. Képeše dostatečně prokazuje jeho schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oboru Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie. V průběhu obhajoby Ing. Képeš přesvědčivě prokázal svou vysokou odbornost v dané oblasti výzkumu. Své výsledky prezentoval v angličtině a na dotazy oponentů a členů komise odpověděl výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO