Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. Úvodní část práce se zabývá rešerší odborných poznatků a informací, které seznamují s problematikou kořenových čistíren. Je zde vysvětlen princip fungování technologie a podrobně jsou popsány jednotlivé čistící stupně na čistírně. Druhá část popisuje konkrétní řešení pro kořenovou čistírnu v dané obci. Uvedeny jsou obecné informace o obci, se zaměřením na problematiku nakládání s odpadními vodami. Návrhová studie předpokládá dvě varianty umístění čistírny, v závěru je pak doporučena jedna z nich. Dle aktuální normy jsou předběžně navrženy jednotlivé technologické stupně čistírny, odhadnuty jsou i finanční náklady. Celé řešení je zakresleno v situaci a doplněno výškovým schématem. Účelem této práce je navrhnout správně fungující kořenovou čistírnu odpadních vod pro obec do 500 ekvivalentních obyvatel.
This bachelor thesis deals with a study of the constructed wetland in the village Jankovice (Holesov), where they has not had a treatment plant yet. The first part of bachelor thesis is focused on informations and research studies, introducing to problems of constructed wetlands. In this part the the principles of technology are explained and the individual treatment stages in wetland are described. The second part of thesis describes the design study of the wastewater treatment plant in Jankovice u Holesova. It includes information about the village and a proposal of the individual treatment processes. The design study assumes two variants of the constructed treatment wetland location, at the end is recommended one of them. According to the current standard, the individual technological stages of wetland are pre-designed, financial costs are also estimated. The whole solution is drawn in the situation and completed by a height technical drawing. The aim of this thesis is to propose a properly functioning root waste water treatment plant for the municipality of up to 500 PE.
Description
Citation
UJHÁZY, A. Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO